top of page

NÁHRADA ŠKODY

 

Ublížil Vám někdo (např. tím, že Vás zranil)? Zničil Vám někdo něco (např. tím, že Vám poškrábal auto)? Nebo naopak jste Vy ten, kdo je osočen, že způsobil někomu škodu, avšak zdá se Vám, že poškozený své nároky tak trochu přemrštil (např. poškozený požaduje daleko větší finanční kompenzaci, než jaká se Vám jeví jako reálná)? S tím vším Vám můžeme pomoci.

 

Občanský zákoník za škodu považuje každou újmu, kterou někdo utrpí na jmění, právech nebo osobě. Pojem „újma“ kryje jak újmu majetkovou, tak nemajetkovou. Majetková újma se projevuje v majetkové sféře poškozeného a je objektivně vyjádřitelná penězi, a je tedy napravitelná poskytnutím majetkového plnění, ať již ve formě naturální restituce, nebo v penězích, přičemž je vhodné dodat, že právní úprava upřednostňuje naturální restituci před peněžitou náhradou. Nemajetková újma spočívá v narušení osobního zájmu poškozeného, např. tam, kde je narušena osobnost člověka (právo na život, zdraví, svobodu, soukromí, důstojnost, čest, jméno apod.).

 

Pomůžeme Vám při vymáhání jak majetkové újmy tak nemajetkové újmy, jako např. náhrady bolestného, ztížení společenského uplatnění, nebo duševních útrap. Častými klienty naší advokátní kanceláře jsou mj. také poškození při dopravních nehodách.

Články z oblasti náhrady škody, které stojí za pozornost:

Výše nemajetkové újmy osob blízkých při usmrcení člověka z pohledu soudní praxe

Náhrada škody a nemajetkové újmy při výkonu veřejné moci z pohledu rozhodovací praxe
Právní odpovědnost za způsobení újmy na zdraví při sportu

Náhrada nákladů na výživu pozůstalým jako forma odškodnění dle NOZ

Má poškozený nárok na náhradu nákladů, jež vydal v souvislosti s uplatněním škody v trestním řízení? 

Jak se domoci svých nároků po dopravní nehodě

boris_st_bsr3096_edited.jpg

Mgr. Petra Marková

advokát

specialista na insolvenční a korporátní právo

bottom of page