top of page

PRACOVNÍ PRÁVO

Pracovní právo a kolektivní vyjednávání patří mezi stěžejní obory práva, v jeho intencích  se zaměřujeme na problematiku jak z pohledu zaměstnanců, tak i zaměstnavatelů. Při aplikaci právní ochrany přistupujeme ke klientům citlivě a individuálně, poněvadž práce a její výkon tvoří nezbytnou a dlouholetou součást v lidských životech.

V oblasti pracovního práva poskytuje naše advokátní kancelář pracovněprávní poradenství ve všech podoblastech tohoto právního odvětví se zaměřením jak na zaměstnance, tak na zaměstnavatele, a to s nezbytným ohledem na specifika toho kterého subjektu. Podstatou právní úpravy pracovního práva je chápání zaměstnance jako slabší strany pracovněprávního vztahu, kdy tento je ve vztahu k zaměstnavateli v podřízeném postavení, je povinen vykonávat sjednanou práci osobně a podle pokynů zaměstnavatele. Zejména z uvedeného je třeba vycházet při poskytování pracovněprávního poradenství tomu kterému z obou subjektů pracovněprávního vztahu. Z pozice zaměstnavatelů, kteří mnohdy zaměstnávají desítky, stovky i tisíce zaměstnanců, se tak na nás naši klienti obrací s žádostmi o poskytnutí právního poradenství zejména v oblasti:

 • vypracování kvalitních pracovních smluv,

 • pracovních řádů,

 • platných výpovědí z pracovních poměrů,

 • okamžitého zrušení pracovního poměru,

 • žádostí o zastoupení v pracovněprávních sporech proti bývalým zaměstnancům.

 

Součást naší klientely tvoří korporace národní, ale i nadnárodní, pro které zajišťujeme veškerý právní servis na poli práva pracovního a s tím související smluvní agendu nezbytnou pro fungování společností na úrovni zaměstnavatel – zaměstnanec, a to v různých provozních podmínkách. Zároveň pro naše klienty zaštiťujeme metody vzájemné komunikace mezi zaměstnavateli a příslušnými odborovými organizacemi při řešení mzdových nebo platových a ostatních práv v pracovněprávních vztazích. Vedeme jednání vedoucí k uzavření kolektivních smluv, v souvislosti s čímž pro klienty připravujeme pracovní řády a ostatní vnitřní předpisy. Pro naše klienty připravujeme:

 •  pracovní smlouvy,

 •  smlouvy o vzniku, změně a zániku pracovněprávních vztahů.

 

Zároveň klientům nabízíme právní pomoc při řešení pracovních úrazů.

Z pohledu zaměstnanců se tým našich odborníků zaměřuje na vymáhání náhrady škody za pracovní úraz, na hmotnou odpovědnost zaměstnance a odpovědnost za škodu.

Samozřejmostí je zastupování klientů v pracovněprávních sporech a před orgány státní správy.

 

Články z oblasti pracovního práva, které stojí za pozornost:

K otázce zvláštních pracovních podmínek žen, mladistvých a osob se zdravotním postižením

K některým aspektům souvisejícím s působením odborové organizace u zaměstnavatele 1. část

K některým aspektům souvisejícím s působením odborové organizace u zaměstnavatele 2. část

K problematice zjišťování nemoci z povolání

Okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele

Odvolání a vzdání se vedoucího pracovního místa ve světle judikatury

Odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli

K délce trvání pracovního poměru ředitelů škol a školských zařízení

Předpoklady zproštění se odpovědnosti zaměstnavatele za škodu nebo nemajetkovou újmu vzniklou pracovním úrazem

Některé aspekty poskytnutí služebního vozidla k osobním účelům zaměstnanců

Výkon závislé práce mimo pracovněprávní vztah u sportovců

Dopady rekodifikace soukromého práva na souběh výkonu funkce vedoucího zaměstnance

Naše služby v pracovním právu ve zkratce:

 •  smluvní agenda v   pracovněprávních vztazích

 •  komplexní ochrana   zaměstnavatelů a zaměstnanců

 •  vyjednávání s odbory

 •  náhrada škody z úrazu   zaměstnance

Mgr. Dana Libochowitzová.jpg

Mgr. Dana Libochowitzová 

advokát a partner

univerzální právní praxe

Mgr. Hedvika Vítková.jpg

Mgr. Hedvika Vítková

advokát 

univerzální právní praxe

Mgr. et Bc. Filip Losert.jpg

Mgr. et Bc. Filip Losert

advokát

specialista na správní

a pracovní právo

bottom of page