OBČANSKÉ PRÁVO

V odvětví práva občanského, jakožto nejvýznamnějšího práva v oblasti soukromoprávních vztahů, poskytujeme našim klientům zastoupení ve všech oblastech občanskoprávních vztahů. V rámci individuálního přístupu k jednotlivým specifickým případům nabízíme komplexní servis při sepisu a přípravě dokumentace při nakládání s nemovitostmi, při nezbytných právních operacích, které přináší běžný život – v této oblasti nabízíme:

 •  sepis dokumentů právního charakteru,

 •  smlouvy řešící různorodé smluvní operace,

 •  běžné kupní smlouvy,

 •  smlouvy o dílo,

 •  smlouvy o půjčce,

 •  smlouvy o vypořádání

 •  a mnohé další.


Klienty zastupujeme při řešení sporných otázek vyplývající ze závazkových vztahů, a to jak cestou mimosoudních narovnání, tak zastupováním klientů před soudy, včetně soudů rozhodčích, případně před samostatnými rozhodci.

V souvislosti s nemovitostmi nabízíme klientům komplexní právní servis při prodeji či koupi nemovitostí spočívající v sepisu potřebné dokumentace, dále se zároveň specializujeme na bytové právo – tedy na právo z pozice nájemce, pronajímatele, vlastníka bytu či vlastníka jiné nemovitosti. Právní služby poskytujeme nejčastěji společenstvím vlastníků jednotek, bytovým družstvům a pronajímatelům, ale

i obchodním společnostem a občanům.

Součástí občanského práva je významné právo dědické. Dědické řízení může proběhnout rychle bez náznaku problému, ale výjimkou nejsou ani dlouholetá řízení přinášející rodinné rozepře a mnohdy trvalé rozvrácení rodinných vztahů. V dědickém právu se specializujeme na samotné nabývání dědictví, ale i právní jednání spojená se závětí, odkazem, dědickou smlouvou či dohodami dědiců a samozřejmě i ochranou oprávněných dědiců.

Jedním z nejdůležitějších atributů v lidském životě je lidské zdraví a zabezpečení člověka v případě nemoci, stáří a dalších sociálních událostí. Svým klientům proto nabízíme právní služby v oblasti práva sociálního zabezpečení. Klienty zastupujeme v případě vedení sporů o invalidní a starobní důchody, organizační změny či dlužné mzdy, připravujeme veškerou dokumentaci pro přiznání dávek ze systému sociálního zabezpečení a klienty před správními úřady v těchto věcech zastupujeme.

Zároveň chráníme zájmy klientů týkajících se nehmotných statků předvídaných 

v právu autorském a právu duševního vlastnictví. Do agendy naší advokátní kanceláře spadá registrace ochranných známek, nabízíme klientům sepis licenčních smluv, které klientům umožní využívat svých práv a zároveň je jim poskytována v maximální míře ochrana. Poskytujeme služby při zajištění neoprávněných zásahů do majetkových či osobnostních práv chráněných autorským či jinými zákony, včetně prosazení požadavků na ukončení takových zásahů a náhradu škody či nemajetkové újmy.

Ze širokého spektra občanského práva se v neposlední řadě specializujeme též na právo sportovní, v jehož intencích nabízíme klientům právní servis pro sportovce, tedy přípravu dokumentace související s činností sportovců, tou jsou živnostenská oprávnění, marketing a reklama a s tím související mediální a osobnostní práva.

 

Články z oblasti občanského práva, které stojí za pozornost:

Institut nezbytné cesty očima soudní praxe

Chybějící poučení nájemce bytu nebo domu o možnosti podat námitky proti výpovědi

Smlouva o ubytování a problematika vymáhání nároku v rámci Evropské unie

Odvolání daru pro nevděk a postup dárce při jeho uplatnění

Podstatný omyl, který (ne)způsobuje neplatnost smlouvy

Lichevní smlouvy v novém občanském zákoníku

Zprostředkovatelská smlouva - pozor na nárok, který je vymáhán

Právní úprava jistoty a možnosti jejího čerpání

Posuzování dobré víry ve vztahu k nabytí nemovité věci od nevlastníka

Zadržení movité věci pronajímatelem

K problematice sousedských práv, zejména s ohledem na vnikající imise

Smrt nájemce

Vliv změny vlastníka bytu na nájem

Smluvní pokuty u nájmů skončily

Odevzdání bytu nájemci

Vystěhování nájemce, odvrtání zámků vs. trestný čin porušování domovní svobody

Diskriminace zájemce o nájem bytu

Možnosti pronájmu chaty nebo chalupy aneb jak je správně pronajímat? 

Občanské sdružení versus spolek dle nového občanského zákoníku

Naše služby v občanském právu

ve zkratce

 •  občanskoprávní závazkové   vztahy

 •  sepis a příprava podkladů pro   převod nemovitostí

 •  sepis běžných kupních a   veškerých jiných smluv (smlouva   o dílo, o půjčce, vypořádání apod.)

 •  vymáhání peněžních pohledávek

 •  dědické právo

 •  sociální a důchodové právo

 •  bytové a družstevní právo

 •  developerské projekty

 •  autorské právo

 •  pojistné právo

 •  náhrada škody

 •  insolvence

 •  sportovní právo

JUDr. Pavel Jelínek Ph.D.

advokát a partner

specialista na občanské a trestní právo

JUDr. Tereza Jelínková

advokát a partner

specialista na občanské a trestní právo

Mgr. Dana Libochowitzová

advokát a partner

specialista na občanské a trestní právo

Mgr. Hedvika Vítková

advokát

univerzální právní praxe

Mgr. Lucie Hořeňovská

advokát

specialista na občanské a trestní právo

Mgr. Petra Marková

advokát

specialista na insolvenční a korporátní právo

Mgr. Nikola Senetová

advokát

specialista na občanské a trestní právo

Mgr. et Bc. Filip Losert 

advokát

specialista na správní a pracovní právo

Mgr.Lucie Šimková

advokát

univerzální právní praxe

JELÍNEK & PARTNEŘI
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

Sídlo Pardubice:

Pardubice - Dražkovice 181

533 33  Pardubice

tel:              +420 466 310 691

mobil:         +420 724 794 986

e-mail:        advokati@advokatijelinek.cz

 

datová schránka: apkhs99

 

 

bankovní spojení: 281137002/0300

Pobočka Praha:

Truhlářská 1108/3

110 00  Praha 1

IČ: 28782917

DIČ: CZ28782917

Přesné souřadnice pro navigaci:

Pardubice: 49°59".645"N, 15°46".130"E

Praha: 50.0896242N, 14.4285942E

Pošlete nám rychlou zprávu!

© 2019 AK Jelínek & Partneři Veškerá práva vyhrazena!