top of page

TRESTNÍ PRÁVO

Naše advokátní kancelář zajišťuje veškerou právní pomoc související s trestním právem i v přestupkovém řízení. Právní ochranu u nás naleznou jak jednotlivci, tak i právnické osoby v souvislosti se zavedením trestní odpovědnosti právnických osob. Nový zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim považuje náš tým specialistů za významný ve vztahu k naší klientele tvořené převážně korporacemi. Klienty preventivně upozorňujeme na možné dopady této právní úpravy nejen na jednání statutárních orgánů společností, ale zároveň na trestní odpovědnost na úrovni zaměstnanců, obzvláště s přihlédnutím k praktické aplikaci nového zákona a nedostatku zkušeností orgánů činných v trestním řízení.

V rámci trestního práva dále nabízíme klientům kvalifikovanou pomoc obhájce ve všech stádiích řízení od zahájení trestního stíhání přes zastupování v hlavním líčení, odvolací řízení, až po zastupování klientů před Nejvyšším soudem nebo Ústavním soudem České republiky. Tým našich specialistů si je dobře vědom svého poslání. Hlavním úkolem obhájce je poskytovat právní pomoc obviněnému tak, aby byla šetřena veškerá jeho práva, a aby byly objasněny všechny okolnosti, které obviněného zbavují viny nebo ji oslabují. Se zvyšující se aktivitou orgánů činných v trestním řízení a s rostoucím významem oblasti trestního práva obecně, se věnujeme celé sféře tohoto právního odvětví, zejména:

  •  v případech násilných,

  •  hospodářských,

  •  trestných činů obecně nebezpečných

  •  a v neposlední řadě majetkových trestných činů.


Specializovaný tým odborníků na odvětví trestního práva zároveň nezapomíná a důkladně uplatňuje náhradu škody vůči státu vzniklou neoprávněným trestním stíháním.

V zájmu našich klientů jednáme ve věcech vazebních, jakož i ve věcech výkonu trestu včetně následného zahlazení odsouzení. V rámci praxe naší advokátní kanceláře se zároveň zaměřujeme na problematiku trestního řízení ve věcech mladistvých.

V trestních věcech jsme připraveni vedle řádných a mimořádných opravných prostředků za naše klienty sepsat ústavní stížnosti proti rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení a klienta v řízení zastupovat, neboť dle ustanovení zákona o Ústavním soudu musí být účastník při řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem a bez dobrého a zkušeného advokáta je prakticky nemožné se na poli trestního práva orientovat.

V trestním řízení bývají často, ve srovnání s důrazem na usvědčení pachatele, opomíjena práva poškozených osob. Proto je součástí našich služeb v rámci trestního práva hájení práva poškozených v trestním řízení na uplatnění náhrady škody, která jim byla trestným činem způsobena, neboť takové uplatnění nároku je mnohdy jednodušší variantou, nežli vymáhání nároku v civilním řízení, proto klademe důraz na jejím rychlém a úspěšném vymožení.

Články z oblasti trestního práva, které stojí za pozornost:

Zamyšlení nad aplikačním pojetím presumpce neviny

Úprava obětí a zvlášť zranitelných obětí v právním řádu ČR a jejich ochrana během trestního řízení

Podmíněné zastavení trestního stíhání v případě, že si pachatel ničeho nepamatuje

Umělé prodlužování vazby

Vybrané aspekty limitů nutné obrany

Předběžná opatření v trestním řízení

Zákaz donucování k sebeobviňování, neboli nemo tenetur se ipsum accusare

K některým aspektům vazby útěkové

Návrh na předběžné projednání obžaloby jako možnost obhájce k zabránění konání hlavního líčení

Vystěhování nájemce, odvrtání zámků vs. trestný čin porušování domovní svobody

Promlčení trestní odpovědnosti

Žádost o podmíněné propuštění odsouzeným

K některým aspektům trestní odpovědnosti právnických osob

Ohrožení pod vlivem jiných návykových látek než alkoholu

Peněžitá záruka jako opatření nahrazující vazbu a její možná úskalí

Právní úprava pokračování v trestném činu a speciální recidivy u přečinu krádeže

Podmíněné zastavení trestního stíhání dle § 307 tr. řádu

Některé praktické pohledy na výkon zabezpečovací detence

Naše služby v trestním právu
ve zkratce

  • obhajoba v trestním řízení

  • zastupování poškozených osob v trestním řízení, vymáhání odškodného pro poškozené a pozůstalé

  • vymáhání náhrady škody po státu

  • zastupování před Ústavním soudem ČR

  • ústavní stížnosti

JUDr. Pavel Jelínek, Ph.D..jpg

JUDr. Pavel Jelínek Ph.D

advokát a partner

univerzální právní praxe

Mgr. Dana Libochowitzová.jpg

Mgr. Dana Libochowitzová 

advokát a partner

univerzální právní praxe

lucie hořeňovská 0201_edited.jpg

Mgr. Lucie Hořeňovská

advokát

specialista na občanské a trestní právo

JUDr. Tereza Jelínková.jpg

JUDr. Tereza  Jelínková 

advokát a partner

univerzální právní praxe

Mgr. Hedvika Vítková.jpg

Mgr. Hedvika Vítková

advokát 

univerzální právní praxe

boris_st_bsr3096_edited.jpg

Mgr. Petra Marková

advokát

 specialista na insolvenční a korporátní právo

Mgr. Nikola Senetová.jpg

Mgr. Nikola Senetová

advokát

specialista na občanské a trestní právo

bottom of page