top of page

DĚDICKÉ PRÁVO

 

Dědické právo představuje soubor právních norem upravujících přechod práv a povinností člověka, který zemřel, na jiné subjekty, resp. právní vztahy, které při právním nástupnictví po zůstaviteli vznikají. Subjekty, na něž uvedená práva a povinnosti přecházejí, jsou především dědicové a odkazovníci, ale může to být také např. vypravitel pohřbu, věřitelé zůstavitele, případně stát, který nabývá dědictví z titulu odúmrti. Děděním přitom nepřechází na dědice jen majetková práva, ale i dluhy zůstavitele. Právní úprava dědění vychází mj. ze zásady, že nikdo nemůže být nucen stát se dědicem proti své vůli, tedy dědické právo je ovládáno zásadou volnosti dědice přijmout nebo odmítnout dědictví, přičemž tato zásada je modifikována možností smluvního dědice vyloučit právo odmítnout dědictví v dědické smlouvě a rovněž instituty vzdání se dědictví nebo zcizení dědictví, kdy dědic své dědické právo po smrti zůstavitele postupuje jinému dědici nebo třetí osobě.

 

Našim klientům nabízíme zastupování ve složitých dědických kauzách, a dále ve spolupráci s notářem zajistíme sepsání poslední vůle přesně podle představ klientů či doporučíme klientům zvolit takový institut dědického práva, který jim bude nejlépe vyhovovat.


 

 

Mgr. Dana Libochowitzová.jpg

Mgr. Dana Libochowitzová 

advokát a partner

univerzální právní praxe

boris_st_bsr3096_edited.jpg
lucie hořeňovská 0201_edited.jpg

Mgr. Lucie Hořeňovská

advokát

specialista na občanské a trestní právo

Mgr. Petra Marková

advokát

specialista na insolvenční a korporátní právo

bottom of page