top of page
  • Obrázek autoraAK Jelínek

Změny v doručování pracovněprávních písemností

Doručování zásadních písemností v pracovněprávních vztazích bylo mnohdy problematické. Novelou zákoníku práce dochází od 30. 7. 2020 ke zefektivnění v této oblasti.


Stávající úprava doručování vyžadovala (a do 29. 7. 2020 ještě vyžaduje), aby byly písemnosti zaměstnanci doručeny do vlastních rukou, a to buď na pracovišti; v jeho bytě; nebo kdekoliv bude k zastižení; anebo prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací a nebylo-li to možné, mohl zaměstnavatel písemnost doručit poštou. V praxi zaměstnavatel musel prokázat, že písemnost nebylo možné zaměstnanci doručit do vlastních rukou na pracovišti, v jeho bytě nebo kdekoli bude k zastižení či prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací. Dle posledních soudních rozhodnutí totiž zaměstnavatel musel vynaložit veškeré možné úsilí, aby zaměstnance zastihl osobně – bylo tedy zapotřebí, aby zaměstnance tzv. naháněl a k doručení poštou nemohl přistoupit po neúspěšném pokusu o doručení písemnosti osobně.


Nově bude zaměstnavatel doručovat zaměstnanci písemnosti primárně pouze na pracovišti. Pokud se mu to nepodaří, má zaměstnavatel na výběr z několika dalších variant doručování, mezi kterými si může vybrat - kdekoliv bude zaměstnanec zastižen; poštou; prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací, anebo nově též prostřednictvím datové schránky (zaměstnanec však s tímto způsobem doručování musí udělit zaměstnavateli písemný souhlas).


Co se týče doručování poštou, tak nově bude zaměstnavatel doručovat zaměstnanci písemnosti na adresu, kterou mu zaměstnanec písemně sdělil a ne na poslední známou adresu. Při zasílání poštou se rovněž mění úložní doba zásilky, a to na 15 kalendářních dnů. Dále se ruší povinnost vyhotovovat písemný záznam o poučení zaměstnance o následcích nepřevzetí zásilky (povinnost doručovatele poučit zaměstnance o následcích nepřevzetí zásilky zůstává zachována, pouze není nutné o tomto poučení sepsat písemný záznam).

Novela upravuje i doručování písemností zaměstnavateli ze strany zaměstnance – nově se písemnost považuje za doručenou, i když zaměstnavatel odmítne převzít písemnost doručovanou zaměstnancem, neposkytne mu potřebnou součinnost či jinak znemožní doručení v místě svého sídla nebo podnikání. Zároveň i zaměstnavateli lze doručovat do jeho datové schránky, pokud s takovým způsobem doručování souhlasí – zde není vyžadován souhlas písemný.

73 zobrazení0 komentářů
bottom of page