top of page
  • Obrázek autoraAK Jelínek

Zadávání veřejných zakázek v Ruské federaci prostřednictvím veřejné elektronické aukce

Vláda Ruské federace si stanovila velice ambiciózní úkol, kdy je jejím cílem převést v časovém horizontu 1,5 - 2 let zhruba 80% všech procedur souvisejících se zadáváním veřejných zakázek do formy elektronické aukce. Zmíněný záměr se bude týkat především zakázek vypisovaných orgánem státní správy, či přímo orgánem místní samosprávy jednotlivých federálních subjektů, vyhlašovaných nejen na federální, ale i regionální a municipální úrovni.


V současné době se hlavní způsoby zadávání veřejných zakázek v Ruské federaci řídí ustanovením čl. 1 odst. 10 zákona N 94-ФЗ „O zadávání zakázek na dodávky zboží, provádění prací a poskytování služeb pro státní a municipální potřeby“ ze dne 21.07.2005, (dále jen „zákon 94-FZ“). Zadávání veřejných zakázek tedy probíhá:

prostřednictvím tendru formou výběrového řízení nebo aukce (včetně elektronické), bez tendru (výzvou k předložení cenové nabídky, a to v případě jediného možného dodavatele).

Účastníkem tendru může být jak fyzická, tak i právnická osoba. Čl. 11 zákona 94-FZ upravuje obligatorní náležitosti účasti v tendrech, kterými jsou:


splnění podmínek stanovených právním řádem RF pro osoby realizující dodávky zboží, provádění prací a poskytování služeb, které jsou předmětem tendru, právnická osoba nesmí být ve stádiu likvidace a na osobu fyzickou nesmí být prohlášen bankrot, činnost účastníka nesmí být zastavena z důvodu porušení zákona, účastník nesmí být v prodlení se zaplacením daní a jiných povinných plateb vyměřených za předcházející kalendářní rok.

Podle čl. 11 odst. 3 zákona 94-FZ má zadavatel právo stanovit dodatečné požadavky pro účast v tendru pouze v rozsahu stanoveném zákonem.


Elektronická aukce veřejných zakázek byla zavedena změnou federálního zákona č. 94 – FZ „O zadávání zakázek na dodávky zboží, provádění prací a poskytování služeb pro státní a municipální potřeby“ ze dne 21. července 2005. Podle článku 1 zmíněného zákona je cílem zavedení tohoto institutu úprava vztahů souvisejících se zadáváním veřejných zakázek na dodávky zboží, provádění prací a poskytování služeb pro státní a municipální potřeby. Elektronická aukce tak představuje rozšíření možnosti účasti fyzických a právnických osob a podporu takové účasti, dodržení spravedlivé hospodářské soutěže, zlepšení činnosti státních a místních orgánů při zadávání veřejných zakázek, zajištění transparentnosti jejich zadávání, předcházení korupci a dalšímu zneužití v procesu zadávání veřejných zakázek. Podle čl. 1 odst. 41.1. zákona č. 94-FZ ze dne 21.07.2005 spadá pod elektronickou aukci právo  na uzavření smlouvy, jejímž předmětem jsou dodávky zboží, provádění prací a poskytování služeb pro státní a municipální organy. Takovouto aukcí se rozumí veřejná aukce, která se uskuteční na internetových stránkách vybrané aukční společnosti, způsobem stanoveným tímto zákonem.

Od 01.07.2010 podle 3.1. zákona 94-FZ, ze dne 21.07.2005, jsou orgány státní správy a  místní samosprávy jednotlivých federálních subjektů povinny zadávat veřejné zakázky na dodávky zboží, provádění prací a poskytování služeb uvedených v seznamu schváleném nařízením vlády Ruské federaci  № 1996-р, ze dne  17.12.2009 ve znění pozdějších předpisů, pouze prostřednictvím veřejné aukce v elektronické podobě. Takový způsob zadávání veřejných zakázek byl zpočátku aprobován na případy zadávání zakázek pro dodávky zboží, provádění prací a poskytování služeb pro státní a municipální potřeby, a to pro jednu transakci ve výši nepřesahující limity povolené Národní bankou Ruské federace pro hotovostní transakce mezi subjekty.


Podle ustanovení č. 330-r vlády Ruské federace ze dne 17.03.2008 jsou veškeré informace o federálních zakázkách vyhlašovaných jak na federální, tak i regionální a municipální úrovni, soustředěny na Federálním portálu státních zakázek (www.zakupki.gov.ru), který spravuje Ministerstvo ekonomického rozvoje Ruské federace. Kontrolní činnost nad procesem zadávání veřejných zakázek zajišťuje Federální antimonopolní služba Ruské federace.

Rozhodnutím Ministerstva ekonomického rozvoje Ruské federace ze dne 26. 10. 2009, č. 428 „O schválení způsobu výběru elektronických platforem za účelem provedení aukce veřejných zakázek“ a rozhodnutím Federální antimonopolní služby Ruské federace, ze dne 14. 02. 2009, „O realizaci výběru elektronických platforem za účelem provedeni aukce veřejných zakázek“, č. 466/763, dne 01. 01. 2010 bylo vybráno pět aukčních společností, na jejichž internetových stránkách budou elektronické aukce uskutečňovány. Těmi jsou:

1) ZAO „Sberbank-AST“; 2) GUP „Agenstvo po gosudarstvennomu zakazu, investicionnoj dejtelnosti i mežrigionalnym svjzjm Respubliki Tatarstan“; 3) OAO „Edinaij elektronnaij torgovaij plošjtka; 4) OOO „Indeksnoe agenstvo RTS“; 5) ZAO „MMVB – Informacionnyje těchnologii“.


Uvedené společnosti vydávají „Pravidla elektronické dražby“, která nesmí být v rozporu se zákonem, a která po technické stránce upravují celý průběh elektronické aukce – od vlastního zadání veřejné zakázky až po uzavření příslušné smlouvy mezi zadavatelem a jedním či více dodavateli. Zadávací dokumentace jako soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky podle zákona č. 94-FZ a „Pravidel elektronické dražby“ musí být pouze v elektronické podobě. Tyto budou následně zveřejněny na internetových stránkách aukční společnosti. Pro účast v elektronické aukci musí dodavatel projít procedurou registrace na internetových stránkách aukční společnosti a následně získat elektronický podpis. Ten je vydáván Certifikačním centrem, které bylo zřízeno právě pro tyto účely.  Úplný seznam dokumentů požadovaných pro získání elektronického podpisu je zveřejněn na internetových stránkách Certifikačního centra (http://iecp.ru/).  Pravidla použití elektronického podpisu pak upravuje Federální zákon č. 1-FZ „O elektronickém podpisu“, ze dne 10.01.2002. V souladu s ustanoveními zákona č. 94-FZ je účastník povinen složit v době zveřejnění oznámení o dražbě kauci ve výši 0,5-5% počáteční hodnoty zakázky, jako zajištění svých závazků, a to na účet aukční společnosti. Zadavatel může v souladu s čl.12 odst. 3 zákona č. 94-FZ dodatečně stanovit jiný ze způsobů zajištění závazků, které jsou upraveny Občanským zákonem Ruské federace. V praxi to bude zpravidla bankovní záruka nebo složení určité částky na zvláštní účet zadavatele.


Průběh elektronické aukce je upraven článkem 41 zákona č. 94-FZ. Zadavatel zveřejní potenciálním zájemcům výzvu na internetových stránkách aukční společnosti způsobem stanoveným v odstavcích 1 a 2 článku 33 zákona č. 94-FZ, a to nejméně deset dnů přede dnem konání aukce. Elektronická výzva zadavatele musí kromě informací uvedených v odstavcích 1 až 7 části 4 článku 21, odstavce 3 až 7 části 4 článku 22, odst. 7 část 3, čl. 33, odst. 2 a 3 a odstavce 6 část 4 článku 34 zákona č. 94-FZ obsahovat datum a čas začátku registrace uchazečů na internetových stránkách aukční společnosti, způsob registrace, datum a čas konání aukce.


Podle čl. 41 odst. 7 není stanovena minimální částka příhozu ani počet přihození jedním uživatelem v průběhu aukce. Na základě předmětu veřejné zakázky se rozlišuje:

aukce na poklesu. Zadavatel předem oznámí maximální hodnotu veřejné zakázky. Vyhraje ten účastník, který nabídne nejnižší cenu. aukce za nejvyšší cenu - soutěžící musí nabídnout nejvyšší cenu. Tyto aukce jsou vyhlašovány zpravidla při prodeji nemovitostí nebo v souvislosti s právem na uzavření nájemní smlouvy.


Podle čl. 41 odst. 9 zákona č. 94-FZ, je aukce považována za ukončenou, pokud do jedné hodiny po zveřejnění nabídky nedošlo k novému návrhu, který stanoví nejlepší cenu. V případě, kdy dva návrhy obsahují stejnou cenu - vyhrává návrh, který byl podaný dříve. Informace o ukončení aukce musí být okamžitě zveřejněna na stránkách aukční společnosti.


Podle čl. 41 odst. 10 zákona č. 94-FZ, rozhodnutí o vítězi elektronické aukce musí být zveřejněno do jedné hodiny po ukončení aukce. Rozhodnutí musí obsahovat výši vítězné ceny a identifikační údaje účastníka, který tuto cenu nabídl.  

Výsledek aukce podle čl. 41 odst. 11 zákona č. 94-FZ musí být zaznamenán v „Protokolu o výsledku zadávacího řízení“, který musí obsahovat tyto náležitosti: místo, datum a čas aukce, seznam účastníků aukce, vyvolávací cenu, poslední a předposlední nabídkové ceny, údaje o účastnících, kteří poslední a předposlední cenu nabídli.  „Protokol o výsledku zadávacího řízení“ musí být podepsán zadavatelem a zveřejněn na stránkách aukční společnosti, a to do jednoho dne od ukončení aukce. Zadavatel nebo jiný oprávněný orgán předá vítězi aukce do tří dnů od podpisu protokolu jeho elektronickou verzi spolu s návrhem smlouvy, která byla přílohou dražební dokumentace. Novinkou je, že strany uzavírají smlouvu pouze v elektronické formě s použitím elektronického podpisu. Smlouvy a jiné dohody uzavřené mezi zadavatelem a účastníkem aukce jiným způsobem, než který je stanoven zákonem, jsou absolutně neplatné. V případě, že vítěz nepodepíše přiloženou smlouvu ve lhůtě uvedené ve výzvě zadavatele, má zadavatel podle čl. 41 odst. 12 a v souladu s čl. 41 odst. 13 zákona č. 94-FZ, právo:


uzavřít smlouvu s účastníkem, který učinil nabídku za cenu rovnající se ceně nabízené vítězem aukce, oznámit zrušení výsledku aukce spolu s oznámením o vyhlášení nové aukce, podat k příslušnému soudu žalobu o náhradě škody spolu s podnětem o zařazení účastníka do rejstříku nespolehlivých dodavatelů, který spravuje Federální antimonopolní služba.    


Aukce podle čl. 41 odst. 15 zákona č. 94-FZ, může být prohlášena za neplatnou v případě, pokud se aukce zúčastnil pouze jeden dodavatel nebo pokud během první hodiny od začátku aukce žádný z účastníků nenabídnul cenu nižší, než je počáteční cena stanovená zadavatelem. V uvedených případech může zadavatel vyhlásit opětovnou aukci.


Závěr


Vzhledem k současné situaci na trhu ukázal ruský zákon 94-FZ na řadu praktických problémů, které spočívají především v zastaralosti některých norem, jež neodpovídají dnešním reáliím. Federální antimonopolní služba Ruské federace předložila návrh zákona č. N 44-FZ „O smluvním systému ve sféře nákupu zboží, práci a služeb za účelem zajištění státních a municipálních potřeb“, s předpokládanou účinnosti v roce 2014, který nahradí stávající zákon č. 94-FZ. Nová úprava přinese řadu zásadních změn v procesu zadávání veřejných zakázek v Ruské federaci, které zasáhnou i do systému zadávání veřejných zakázek způsobem veřejné elektronické aukce. Stále tak platí, že v dnešní době musí každý manažer dbát o finanční zdraví svého podniku, neustále hledat způsoby zvýšení odbytu zboží a služeb a zároveň usilovat o snížení investic do lidských a časových zdrojů. Účast v tendru veřejných zakázek v podobě elektronické aukce – je pak jedním z nejjednodušších řešení těchto problémů.


JUDr. Tereza Jelínková advokát a společník Aliaksei Paulouski právník ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ JELÍNEK s.r.o.

8 zobrazení0 komentářů
bottom of page