top of page
  • Obrázek autoraAK Jelínek

Průběh dobrovolné likvidace společnosti s ručením omezeným (část 1.)

Aktualizováno: 21. 8. 2020

Rozhodnou-li se společníci ukončit činnost společnosti s ručením omezeným (dále jen „společnost“) a tuto společnost zrušit a zlikvidovat, hovoří se o tzv. likvidaci dobrovolné. Pro naplnění procesu dobrovolné likvidace je zapotřebí splnit celou řadu povinností. Cílem předkládaného příspěvku je proto seznámit čtenáře s jednotlivými kroky, jež je třeba při dobrovolné likvidaci učinit.

Rozhodnutí o zrušení společnosti Základní povinností je přijetí rozhodnutí o zrušení společnosti a vstupu do likvidace, které náleží do působnosti valné hromady pouze tehdy, určuje-li tak společenská smlouva. Usnesení valné hromady o zrušení společnosti s likvidací musí být přijato alespoň 2/3 většinou hlasů všech společníků a musí mít formu notářského zápisu. Není-li však rozhodování o zrušení společnosti a vstupu do likvidace společenskou smlouvou svěřeno valné hromadě, rozhodují o této otázce všichni společníci dohodou, která musí mít formu notářského zápisu. Volba likvidátora Současně s rozhodnutím valné hromady o zrušení společnosti je zapotřebí povolat likvidátora. Rozhoduje-li o povolání likvidátora valná hromada, postačí k přijetí rozhodnutí souhlas prosté většiny přítomných společníků. V případě, kdy by likvidátor valnou hromadou povolán nebyl, vykonávali by jeho působnost všichni členové statutárního orgánu, tj. všichni jednatelé. Likvidátorem může být osoba fyzická nebo právnická. U fyzické osoby se vyžaduje plná svéprávnost a splnění dalších podmínek výkonu funkce stanovených v § 46 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“). Těmito jsou bezúhonnost a neexistence překážky provozování živnosti ve smyslu zákona o živnostenském podnikání. Dle § 63 a násl. ZOK se současně nemůže likvidátorem stát fyzická osoba, která byla z výkonu funkce vyloučena rozhodnutím soudu. Stane-li se likvidátorem právnická osoba, zmocní fyzickou osobu, aby ji při výkonu funkce zastupovala. Jestliže ke zmocnění určité fyzické osoby nedojde, zastupuje právnickou osobu člen jejího statutárního orgánu. Rovněž tato právnická osoba musí splňovat shora uvedené podmínky výkonu funkce, vyjma podmínky plné svéprávnosti. Tyto podmínky musí dále splňovat i právnickou osobou zmocněná fyzická osoba. Předávací protokol Statutární orgán předá ke dni zrušení společnosti veškerá aktiva včetně všech práv, povinností a závazků likvidátorovi, a to na základě předávacího protokolu, který obsahuje následující náležitosti:personální agendamimořádná účetní závěrka ke dni předcházejícímu dni vstupu do likvidaceinventurní soupisysoupis aktivobchodní agenda (uzavřené obchodní smlouvy)právní agenda společnosti (přehled žalob, výkonů rozhodnutí, mimosoudně řešených žalob atd.)přehled o archivní agendě společnostipřípadná další agenda Vyhotovení účetní závěrky a uzavření účetních knih Statutární orgán (jednatel) je povinen zajistit vyhotovení účetní závěrky ke dni předcházejícímu dni vstupu společnosti do likvidace. Ke stejnému okamžiku je nutné uzavřít účetní knihy. Vhodným dnem vstupu společnosti do likvidace je první den hospodářského roku (tj. zpravidla 1. ledna), neboť se tak statutárnímu orgánu nabízí možnost využít pro splnění své povinnosti řádné účetní závěrky sestavované vždy k poslednímu dni účetního období (tj. zpravidla k 31. prosinci). Vstoupí-li společnosti do likvidace k jinému dni, je statutární orgán povinen sestavit mimořádnou účetní závěrku, kterou tvoří:

  • rozvaha, obsahující údaje o uspořádání majetku, závazků a jiných aktiv a pasiv,

  • výkaz zisku a ztráty,

  • příloha, poskytující podrobnější informace o rozvaze, výkazu zisku a ztráty, účetní jednotce, použitých účetních metodách a účetních zásadách, způsobech oceňování atd.

  • přehled o peněžních tocích,

  • přehled o změnách vlastního kapitálu.

Účetní závěrka musí být podepsána statutárním orgánem a osobou, která je zodpovědná za vedení účetnictví. Nesestaví-li statutární orgán účetní závěrku bez zbytečného odkladu, dojde k přechodu této povinnosti na likvidátora. Sestavení zahajovací rozvahy a soupisu jmění Povinností likvidátora je ke dni vstupu společnosti do likvidace otevřít účetní knihy a sestavit zahajovací rozvahu, jakož i učinit soupis jmění právnické osoby, který pak vydá proti úhradě nákladů každému věřiteli, který o to požádá. Soupis jmění obsahuje zpravidla tyto položky: finanční prostředky v hotovosti, finanční prostředky uložené na bankovním účtu, pohledávky z obchodních vztahů, nemovitosti, samostatné movité věci a závazky společnosti. Zde je úkolem statutárního orgánu potvrdit úplnost a správnost soupisu a předat majetek likvidátorovi k likvidaci. Zápis vstupu do likvidace do obchodního rejstříku Další povinností likvidátora je navrhnout bez zbytečného odkladu po zrušení společnosti s likvidací zápis vstupu společnosti do likvidace a zápis osoby likvidátora do obchodního rejstříku. Návrh na zápis vstupu společnosti do likvidace podává likvidátor na tzv. inteligentním formuláři dostupném na stránkách www.justice.cz. Návrh je možné podat v listinné podobě, kdy na formuláři v listinné podobě uvedené podpisy musí být úředně ověřeny, anebo v elektronické podobě, kdy je třeba formulář opatřit uznávanými elektronickými podpisy, popřípadě jej zaslat prostřednictvím datové schránky. Od okamžiku vstupu do likvidace a po celou dobu trvání likvidace užívá společnost firmu s dodatkem „v likvidaci“. Oznámení vstupu společnosti do likvidace známým věřitelům a zveřejnění oznámení v Obchodním věstníku Ustanovení § 198 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) ukládá likvidátorovi povinnost oznámit vstup společnosti do likvidace všem známým věřitelům. Vzhledem k povinnosti likvidátora sestavit ke dni vstupu společnosti do likvidace zahajovací rozvahu a soupis jmění společnosti, jsou již všichni věřitelé společnosti, kteří jsou evidováni v účetnictví či jiných dokladech společnosti, likvidátorovi známí. Likvidátor je pak povinen s pohledávkami těchto známých věřitelů nakládat jako s přihlášenými. Naproti tomu, jde-li o věřitele, o kterých společnost neví, tedy o takové, kteří nejsou evidováni v účetnictví společnosti, má likvidátor podle ust. § 198 odst. 2 OZ povinnost zveřejnit bez zbytečného odkladu nejméně dvakrát za sebou alespoň s dvoutýdenním odstupem oznámení o vstupu společnosti do likvidace společně s výzvou pro věřitele, aby přihlásili své pohledávky ve lhůtě, která nesmí být kratší, než tři měsíc od druhého zveřejnění. Tuto povinnost likvidátor splní zveřejněním oznámení v Obchodním věstníku. Podání daňového přiznání Na podkladě vyhotovené účetní závěrky je likvidátor povinen podat za společnost do 30 dnů ode dne vstupu společnosti do likvidace přiznání k dani z příjmu právnických osob (řádné daňové tvrzení). Eventuální insolvenční návrh Likvidátor v průběhu likvidace průběžně vyhodnocuje solventnost společnosti a zjistí-li, že je společnost v úpadku, podá bez zbytečného odkladu insolvenční návrh. Společnost je v úpadku, jestliže:

  1. má více věřitelů a peněžité závazky po dobu delší než 30 dnů po lhůtě splatnosti, a současně

  2. není schopná tyto závazky plnit.


Porušením této povinnosti by likvidátor ve smyslu ust. § 99 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, založil svou odpovědnost za škodu nebo jinou újmu, kterou by tím věřiteli způsobil. Této odpovědnosti se pak  likvidátor může zprostit jen tehdy, prokáže-li, že porušení povinnosti podat insolvenční návrh nemělo vliv na rozsah částky určené k uspokojení pohledávky přihlášené věřitelem v insolvenčním řízení, nebo že tuto svou povinnost nesplnil vzhledem ke skutečnostem, které nastaly nezávisle na jeho vůli a které nemohl odvrátit ani při vynaložení veškerého úsilí, jež lze po něm spravedlivě požadovat.


Mgr. Lukáš Nálevka

Advokátní kancelář JELÍNEK & Partneři s.r.o.

Pardubice - Dražkovice 181, 533 33  Pardubice

200 zobrazení0 komentářů
bottom of page