top of page
  • Obrázek autoraAK Jelínek

Nájem a trvalý pobyt

Často se lze setkat s inzeráty na pronájem bytu s vyznačenou poznámkou „ne trvalý pobyt“. Jakým způsobem může či nemůže pronajímatel ovlivňovat evidenci pronajímaného bytu jako adresu trvalého pobytu nájemce, jaká rizika s tímto mohou být spojena a jak trvalý pobyt nájemce zrušit? Tyto otázky budou hlavním tématem níže uvedeného článku.


„Bez možnosti trvalého pobytu“

Místo trvalého pobytu je definován v zákoně č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o evidenci obyvatel“), jako adresa pobytu občana v České republice, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání. K zaevidování trvalého pobytu na určité adrese je nájemce mimo jiné povinen doložit:

  • vlastnictví bytu nebo domu,

  • nebo  oprávněnost užívání bytu, 

  • anebo předložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu, přičemž takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny.


Pakliže tedy nájemce přihlašuje svůj trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu, stačí mu k tomu nájemní smlouva jako doklad oprávněnosti užívání bytu a souhlas pronajímatele zde již není nutný. Stejně tak bude bezúčelné i případné sdělení pronajímatele o jeho nesouhlasu s evidencí trvalého pobytu nájemce na adrese pronajímaného bytu.

 

Práva a povinnosti pronajímatele spojená s trvalým pobytem nájemce

Souhlas pronajímatele s evidencí trvalého pobytu v místě jím pronajímaného bytu není potřeba zejména z toho důvodu, že pronajímateli z této evidence žádná práva ani povinnosti neplynou. Trvalý pobyt má čistě evidenční funkci, která slouží ke zjištění, kde se daná osoba zdržuje, kam jí má být doručováno apod. Zákon o evidenci obyvatel konečně sám stanovuje, že z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu, na jehož adrese se bude adresa trvalého pobytu občana nacházet, ani k vlastníkovi nemovitosti. 


Pronajímatel a exekuce na nájemce

Pro pronajímatele je trvalý pobyt nájemce strašákem zejména z důvodu exekucí, výskytu policejních složek apod. Pokud jde o exekuce na majetek nájemce, exekutor jako první zamíří na místo trvalého pobytu nájemce. Zde může zabavit jeho majetek. Nemovitá věc pronajímatele je chráněna, neboť tento je v katastru nemovitostí uveden jako její vlastník. Pokud jde o movité věci pronajímatele nacházející se v pronajatém bytě, kdy konkrétně většinou půjde o vybavení bytu, které je nájemci přenecháno k užívání společně s bytem, doporučuje se již při počátku nájmu sepsat seznam tohoto vybavení, které je ve vlastnictví pronajímatele, a to nejen z důvodu kontroly při předávání bytu při skončení nájmu, ale i z důvodu prokazatelného oddělení majetku nájemníka od majetku pronajímatele v případě exekuce na nájemníka.


Závěr  (neveřejný)

V některých případech pronajímatelé i přes shora uvedené trvají na zákazu trvalého pobytu nájemce na adrese pronajatého bytu a tento zákaz učiní součástí nájemní smlouvy. Úřad má povinnost, splní-li občan zákonné podmínky, i přes toto trvalý pobyt nájemci zaevidovat.


Přestože z trvalého pobytu nájemce pronajímateli neplynou žádné povinnosti, v případě, že takto pronajatý byt pronajímatel nadále užívá nebo pronajímá někomu jinému, nebude novému nájemci bytu jistě příjemné, pokud by mu byla neustále doručována pošta bývalého nájemce nebo by byl obtěžován osobami hledajícími původního nájemci oprávněně na adrese jeho trvalého pobytu. Z tohoto důvodu je nutné po skončení nájmu zrušit trvalý pobyt nájemce na adrese pronajatého bytu, pokud tak nájemce sám dosud neučinil. Návrh na takové zrušení může podat i vlastník pronajímaného bytu/domu – pronajímatel. O zrušení trvalého pobytu rozhodne ohlašovna1, a to v případě, že užívací právo k objektu na adrese trvalého pobytu zaniklo a byt dále občanem (nájemcem) není užíván. Tyto skutečnosti však musí prokazovat navrhovatel, tedy pronajímatel. Tyto okolnosti lze prokázat například předložením nájemní smlouvy, ze které je patrno, že nájemní vztah již skončil (například byla-li uzavřena na dobu určitou) nebo datovanou výpovědí z nájmu, která byla doručena nájemci, ze které je patrno, že již uplynula výpovědní lhůta. Je však nutné prokázat nejen zánik užívacího práva, ale i fakt, že bývalý nájemce objekt již neužívá. Pakliže toto neprohlásí sám bývalý nájemce, je nutné toto prokazovat například výpověďmi sousedů apod.


1 Touto jsou obecní úřady (v hlavním městě Praze a v územně členěných statutárních městech pak úřady městských částí nebo městských obvodů, pokud tak stanoví statuty těchto měst, a na území vojenských újezdů újezdní úřady)


Advokátní kancelář JELÍNEK & Partneři s.r.o.

Mgr. Simona Votřelová

Pardubice - Dražkovice 181, PSČ 533 33

www.advokatijelinek.cz

509 zobrazení0 komentářů
bottom of page