top of page
  • Obrázek autoraAK Jelínek

K postupu zadávání veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění dle § 34 zákona č. 137/2006

Sb. o veřejných zakázkách


Předkládaný článek uvádí základní podmínky zadavatele při zadávání veřejných zakázek postupem dle jednacího řízení bez uveřejnění (dříve též nazývaného „výzva jednomu zájemci“), dle ustanovení § 34 zákona č. 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách, v platném znění (dále v textu jen „JŘBU“ a „zákona“), tedy jednacím řízením bez uveřejnění.  


Tento druh zadávacího řízení je svojí povahou výjimečný a svou povahou také jednáním nejméně formalizovaným a nejméně transparentním ve smyslu ustanovení § 6 zákona, neboť při jeho realizaci nedochází k oznámení o zahájení zadávacího řízení dle zákona, ale může dojít k situaci, kdy dojde k oslovení pouze jediného zájemce.  Je proto třeba zdůraznit, že tímto druhem zadávacího řízení tak dochází v největší míře k omezení, resp. rezignaci zadavatele na volné soutěžní pole veřejných zakázek a zadavatel je oprávněn jej použít pouze ve výjimečných případech. Podmínky, za kterých je možno zadat v tomto režimu, jsou uvedeny v ustanovení § 23 zákona, když tyto podmínky vychází z evropských zadávacích směrnic. Výčet těchto podmínek je taxativní a konečný a nelze jej za žádných podmínek rozšiřovat a to ani právním výkladem. Samotný průběh tohoto druhu zadávacího řízení je upraven v ustanovení § 34 zákona.  V dalším je třeba uvést, že JŘBU může být využito jak zadavatelem veřejným, tak i sektorovým, u něhož platí, že je oprávněn použít všech možností v rámci JŘBU. Jednací řízení je zahájeno odesláním výzvy k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění (dále v textu jen „ výzva“), a to vždy v zákoně kogentně vyžadované písemné podobě. Touto výzvou může zadavatel oslovit jednoho či více zájemců, vždy však s ohledem na dikci podmínek § 23 zákona, tedy jen takové zájemce, kteří tyto podmínky naplňují (typicky u zájemců vlastnících výhradní práva k předmětu plnění).  Počet vyzvaných zájemců je tak na uvážení zadavatele, v některých případech je tudíž přípustné, aby se jednacího řízení zúčastnil pouze jeden zájemce (např. držitel konkrétní licence).  S odkazem na ustanovení § 6 zákona je třeba, aby výzva k jednání byla odeslána všem případným zájemcům současně.


Výzva k jednáním v jednacím řízení bez uveřejnění musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:


a) přesné a úplné informace o předmětu veřejné zakázky (tj. specifikace obsahu a rozsahu veřejné zakázky), a to v podobě písemného popisu předmětu plnění spolu s uvedením toho, zda se jedná o veřejnou zakázku na dodávky, služby či stavební práce, a to včetně uvedení příslušné klasifikace předmětu ve smyslu ustanovení § 47 zákona

b) identifikační údaje zadavatele spolu s informací o kontaktních osobách zadavatele,

c) zadávací dokumentaci veřejné zakázky nebo uvedení podmínek, za kterých lze zadávací dokumentaci získat

d) nebude-li vedeno jednání výhradně v písemné podobě, tak i uvedení místa, dne a hodiny prvního jednání, a to spolu s uvedením, v jakém jazyce bude jednání vedeno; v případě stanovení místa musí být toto zcela přesně specifikováno tak, aby nebylo pochyb, kam se má zájemce na první jednání dostavit. V případě, že zadavatel bude jednat s více zájemci, je třeba zajistit, aby vůči všem zájemcům byly zajištěny rovné podmínky při jednání

e) bude-li jednání vedeno s více zájemci, tak způsob a zásady jednání, kdy zadavatel musí stanovit, zda bude jednat se všemi zájemci najednou nebo bude s každým jednáno samostatně

f) termín posledního možného jednání, a to zejména s přihlédnutím ke lhůtě pro podání nabídek, kdy tento by měl být zadavatelem stanoven s přihlédnutím k časovému prostoru nutnému k zpracování nabídky

g) lhůtu a místo pro podání nabídek, pokud nemají být tyto dohodnuty až v rámci jednání

h) požadavky na prokázání splnění kvalifikace, pokud zadavatelem může být prokázání splnění kvalifikace vyžadováno,

j) údaje o hodnotících kritériích


Jednání v jednacím řízení bez uveřejnění je uskutečněno způsobem, který zadavatel vymezil ve své výzvě. O každém jednání s každým dotčeným zájemcem zadavatel vyhotoví příslušný protokol o jednání, v němž bude uveden podrobný průběh každého jednotlivého jednání. Je-li v tomto řízení jednáno s více zájemci, nesmí zadavatel sdělovat údaje k podmínkám a návrhům předložených jiným zájemcem. To neplatí, pokud konkrétní zájemce dal zadavateli souhlas se sdělováním těchto údajů. V rámci jednání je zadavatel oprávněn projednat s dotčenými zájemci i jiné podmínky plnění předmětu veřejné zakázky, než které byly uvedeny ve výzvě k jednání či obsaženy v zadávací dokumentaci. Jakákoliv změna podmínek plnění veřejné zakázky však vždy musí splňovat podmínky použití JŘBU.


Po ukončení jednání podají zájemci své nabídky ve lhůtě stanovené zadavatelem. Nabídky však musí obsahovat ty náležitosti, které byly dojednány v rámci jednání v jednacím řízení bez uveřejnění, případně vyhovovat i náročnějším kritériím. V případě, že zadavatel vyzývá pouze jednoho dodavatele, nemusí v případě obdržení jeho nabídky čekat do lhůty pro uplynutí pro podání nabídek. Pro další postup zadavatele po uplynutí lhůty pro podání nabídky, po ukončení posouzení a hodnocení nabídek a po uzavření smlouvy lze použít některý z postupů zadavatele v otevřeném řízení. V této souvislosti však zadavatel není povinen ustanovit komisi pro otevírání obálek a komisi pro posouzení a hodnocení nabídek, jelikož veškerá tato práva a povinnosti související s procesem posouzení a hodnocení nabídek vykonává sám zadavatel. Ten je rovněž oprávněn zrušit jednací řízení bez uveřejnění, a to až do doby uzavření smlouvy, přičemž toto může učinit bez udání důvodu, kdy tato možnost vyplývá přímo ze zákona. Po uzavření smlouvy má zadavatel povinnosti spojené s uveřejňováním skutečností vyžadovaných přímo zákonem týkajících se zadávacího řízení (tj. oznámení o výsledku zadávacího řízení, písemná zpráva zadavatele, uveřejnění uzavřené smlouvy a uveřejnění skutečně uhrazené ceny a neposlední řadě i řádné archivace dokumentace).


JUDr. Martin Reichl Advokátní kancelář JELÍNEK & Partneři, s.r.o.

316 zobrazení0 komentářů
bottom of page