top of page
  • Obrázek autoraAK Jelínek

Diskriminace zájemce o nájem bytu

Pronajímatel bytu se může dopustit diskriminace, pokud v nabídce pronájmu vyloučí například příslušníky určitého etnika či národnosti. Takové jednání může být považováno za diskriminaci ve formě navádění dle § 4 odst. 5 antidiskriminačního zákona a vystavuje se tak riziku žaloby a požadavků na odškodnění ze strany odmítnutého zájemce. Obsah nabídky pronájmu stejně tak jako důvody odmítnutí zájemce by proto měl pronajímatel vždy pečlivě zvážit. 


Diskriminace zájemce dle zákona

Problematikou diskriminace se zabývá především zákon č. 198/2009 Sb., antidiskriminační zákon (dále jen „antidiskriminační zákon“).  Podle něj může být diskriminací zejména takové jednání, včetně opomenutí, kdy se s jednou osobou zachází méně příznivě, než se zachází nebo zacházelo nebo by se zacházelo s jinou osobou ve srovnatelné situaci, a to z důvodu rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, náboženského vyznání, víry či světového názoru1. 


Stejně tak může být považováno za diskriminaci i takové jednání, kterého se dotyčný dopustí na základě domnělého důvodu (tedy např. dle jména nebo přízvuku považuje zájemce za příslušníka určité národnosti či etnika, ačkoliv tento jím ve skutečnosti není)2.

Současně zákon stanoví oblasti, v nichž může k diskriminaci docházet, přičemž je zde výslovně uvedeno, že právo na rovné zacházení a zákaz diskriminace se týká rovněž přístupu ke zboží a službám, včetně bydlení, pokud jsou nabízeny veřejnosti nebo při jejich poskytování.3


Dle dikce zákona se tak i pronajímatel může dopustit diskriminace v případě, že nezajistí rovný přístup ke všem zájemců o bydlení.  Diskriminací v takovém případě může být v podstatě jakékoliv jednání pronajímatele – tedy zejména zveřejnění diskriminačního požadavku v nabídce pronájmu či odmítnutí zájemce pouze na základě jeho rasy, národnosti, pohlaví apod.


Náhrada újmy diskriminované osobě

Pakliže by se pronajímatel bytu skutečně dopustil diskriminace dle shora uvedeného, tedy by například odmítl zájemce pouze proto, že se jedná o svobodnou matku, o zdravotně postiženou osobu či o vyznavače islámu, vystavuje se riziku žaloby a náhrady nemateriální újmy, která by takto diskriminovanému zájemci vznikla. 


Vzhledem k tomu, že výše nemajetkové újmy není zákonem fixně stanovena, záleží pouze na žalobci a poté na posouzení soudu, v jaké výši by bylo diskriminovanému odškodnění přiznáno. Ačkoliv v České republice dosud nejsou takové případy příliš časté, v zahraničí se již můžeme setkat s rozsudky, které uložily pronajímateli povinnost nahradit odmítnutému zájemci nemajetkovou újmu, a to dokonce i v případě, že se jednalo o testující osobu, která zájem pouze předstírala za účelem prověření rovného přístupu pronajímatele či realitní kanceláře!4


Doporučení pronajímatelům

Co tedy závěrem doporučit pronajímatelům? Při uveřejňování nabídek pronájmu se vyvarovat jakýchkoliv požadavků na uchazeče, které by dle shora uvedeného mohly být považovány za diskriminaci a stejně tak při telefonickém či osobním kontaktu neodmítat zájemce pouze na základě informace, že se jedná o ženu/starší osobu/osobu cizí národnosti/příslušníka jiného etnika, na základě přízvuku apod. 


Ani antidiskriminační zákon ovšem neukládá pronajímateli povinnost přijmout do nájmu každého bez možnosti se rozhodnout pro nejvhodnějšího zájemce. Nikdo nemůže bránit pronajímateli odmítnout uchazeče – byť například cizince - proto, že již byt závazně přislíbil dříve volajícímu zájemci, proto, že daná osoba nesloží kauci v požadované výši apod. Při výběru je ovšem nutno rozhodovat na základě objektivních skutečností a nikoliv pouze nebo především na základě těchto „diskriminujících“ kritérií. V každém případě je v zájmu pronajímatele při výběru nájemníka postupovat obezřetně, s opatrností a zachovat rovný přístup ke všem zájemcům.


1 § 2 odst. 3 antidiskriminačního zákona 2 § 2 odst. 5 antidiskriminačního zákona 3 § 1 odst. 1 písm. j) antidiskriminačního zákona 4 Například judikatura Nejvyššího soudu Švédska

Advokátní kancelář JELÍNEK & Partneři s.r.o.

Mgr. Bc. Anna Frantalová

Pardubice - Dražkovice 181, PSČ 533 33

www.advokatijelinek.cz

460 zobrazení0 komentářů
bottom of page