top of page
  • Obrázek autoraAK Jelínek

Úloha autorizovaných osob z pohledu zadavatele v rámci dnešního procesu zadávání veřejných zakázek

po technické novele zákona o veřejných zakázkách


V rámci zadávacího procesu při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen „ZVZ“), byla, je a nejspíše bude i v budoucnu řešena otázka úlohy autorizovaných osob, kterými jsou v rámci tohoto článku myšleni autorizovaní architekti, autorizovaní inženýři a autorizovaní technici vykonávající své povolání ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorizované osoby“). Níže uvedený text je zaměřen na význam a postavení autorizovaných osob z pohledu administrace průběhu zadávacího řízení a zákonné povinnosti pro zadavatele využít služeb autorizovaných osob v procesu od zahájení do vyhodnocení a ukončení zadávacího řízení.


Krátce k prvnímu významnějšímu začlenění autorizovaných osob na straně zadavatele do zadávacího procesu dle ZVZ

ZVZ se ve vztahu k autorizovaným osobám působícím na straně zadavatele v posledních několika málo letech poměrně proměnil a je zřetelné, že můžeme sledovat tendence začlenění těchto autorizovaných osob na straně zadavatele do procesu zadávání veřejných zakázek, zejména pak veřejných zakázek na stavební práce. Původní záměr týkající se úlohy autorizovaných osob, které přinesl v minulosti zejména zákon č. 55/2012 Sb., jakožto tzv. transparenční novela ZVZ (dále jen „transparenční novela“), byl v současné době pozměněn a do jisté míry zúžen, a to zejména prostřednictvím zákonného opatření senátu č. 341/2013 Sb., s účinností od 1. ledna 2014 (dále jen „technická novela“).


Předně by pro rekapitulaci bylo vhodné uvést, že transparenční novela zavedla do ZVZ od 1.4.2012 ve vztahu k autorizovaným osobám v postavení na straně zadavatele, poměrně zásadní novinky, byť zdůrazňuji, že v obou případech byla účinnost znění níže uvedených ustanovení ZVZ odložena až do 1.1.2014:

  • Do ustanovení § 44 ZVZ bylo nově začleněno ustanovení § 44 odst. 12 ZVZ, a to ve znění: „K zadávacím podmínkám nadlimitní veřejné zakázky zadávané veřejným zadavatelem se před zahájením zadávacího řízení vyjádří osoba se zvláštní způsobilostí a u nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané veřejným zadavatelem se k zadávacím podmínkám vyjádří rovněž osoba s odbornou způsobilostí podle zvláštního právního předpisu60a).“

  • Ustanovení § 74 odst. 5 ZVZ bylo změněno na následující znění: Členem hodnotící komise u nadlimitních veřejných zakázek musí být osoba se zvláštní způsobilostí a u nadlimitních veřejných zakázek na stavební práce rovněž osoba s odbornou způsobilostí podle zvláštního právního předpisu60a).“ (pozn. odkaz „60a“ uvedený za každým z těchto ustanovení byl právě odkazem na zákon č. 360/1992 Sb.)

Obě shora citovaná ustanovení začleněná do ZVZ transparenční novelou (byť s odloženou účinností od 1.1.2014) měla poměrně výrazně napomoci odbornému hledisku při zadávání a vyhodnocování nadlimitních veřejných zakázek na stavební práce. Záměrem bylo s největší pravděpodobností zvýšit kvalitu a stavebně-technickou propracovanost zadávacích podmínek nadlimitních stavebních zakázek (viz znění navrhovaného ustanovení § 44 odst. 12 ZVZ dle transparenční novely) a dále také posílit kvalifikovanost a stavebně-technickou zdatnost hodnotící komise nadlimitních stavebních veřejných zakázek (viz znění navrhovaného ustanovení § 74 odst.  ZVZ dle transparenční novely). O skutečných kvalitativních dopadech těchto dvou shora citovaných ustanovení by bylo možné dlouze spekulovat, nicméně faktem zůstává, že na základě technické novely účinné od 1.1.2014 došlo ke změně, resp. zrušení, původního navrhovaného znění § 44 odst. 12 ZVZ a § 74 odst. 5 ZVZ.


Současné znění ZVZ a úloha autorizovaných osob dle zákona č. 360/1992 Sb.

Shora uvedený a poměrně progresivní záměr transparenční novely ve vztahu k ustanovením § 44 odst. 12 a 74 odst. 5 ZVZ byl poměrně restriktivně modifikován následnou technickou novelou účinnou od 1.1.2014.


Na základě technické novely totiž došlo k úplnému zrušení znění plánovaného ustanovení § 44 odst. 12 ZVZ, tj. v současné době (aniž by kdy vstoupila tato povinnost v účinnost) zadavatelé v rámci nadlimitních stavebních zakázek nemusejí žádat příslušné autorizované osoby o vyjádření k  zadávacím podmínkám ve vztahu k nadlimitním stavebním veřejným zakázkám. Z hlediska formalismu a rychlosti zahájení zadávacího procesu nadlimitních stavebních veřejných zakázek je to jistě pozitivní zprávou, nicméně je otázkou, zda by navrhované znění ustanovení § 44 odst. 12 ZVZ dle transparenční novely nepřineslo i svůj pozitivní vliv zejména na kvalitu provedení technické a stavební specifikace předmětu veřejné zakázky.


Dále na základě technické novely došlo ke změně původního navrhovaného znění ustanovení § 74 odst. 5 ZVZ dle transparenční novely, jež mělo být účinné právě od 1.1.2014 (tj. „Členem hodnotící komise u nadlimitních veřejných zakázek musí být osoba se zvláštní způsobilostí a u nadlimitních veřejných zakázek na stavební práce rovněž osoba s odbornou způsobilostí podle zvláštního právního předpisu60a).“). Současné znění ustanovení § 74 odst. 5 ZVZ, které přinesla technická novela s účinností od 1.1.2014 je následující: „Členem hodnotící komise musí být u nadlimitních veřejných zakázek na stavební práce autorizovaný architekt, autorizovaný inženýr nebo autorizovaný technik85).“ (pozn. odkaz „85“ uvedený tímto ustanovením je odkazem na zákon č. 360/1992 Sb.).

Změny, které přinesla technická novela ve vztahu ke shora citovaným dvěma ustanovením ZVZ se na první pohled zdají jako zjednodušující a do jisté míry kompromisní. Znění technické novely ve v rámci ustanovení § 44 odst. 12  ZVZ v zásadě zrušilo formální zatěžování zadavatelů při vyhlašování zadávacího řízení nadlimitní stavební zakázky a ponechává na uvážení zadavatelů, nakolik budou sami precizní při sestavování zadávacích podmínek, a to zejména v rámci stavebně-technických požadavků, které by nejspíše mohla příslušná autorizovaná osoba odborně posuzovat. Znění technické novely ve vztahu k ustanovením § 74 odst. 5  ZVZ se zdá být na první pohled pouze povrchní úpravou původního textu, což ale není tak úplně správným závěrem.


Namítané nedostatky znění ustanovení § 75 odst. 5 ZVZ v současné době

Původní textace navrhovaného znění § 74 odst. 5 ZVZ dle transparenční novely byla do jisté míry propracovanější a důslednější ve vztahu k zamýšlenému zkvalitnění průběhu hodnocení nadlimitních stavebních veřejných zakázek, než je znění současné dle technické novely.


Jedná se o skutečnost, že původní formulace ustanovení § 74 odst. 5 ZVZ dle transparenční novely počítala v rámci hodnotících komisí nadlimitních stavebních veřejných zakázek s účastí „osoby s odbornou způsobilostí“ podle zákona č. 360/1992 Sb., kdežto ustanovení § 74 odst. 5 ZVZ dle technické novely počítá v rámci hodnotících komisí nadlimitních stavebních veřejných zakázek s účastí „autorizovaného architekta, autorizovaného inženýra nebo autorizovaného technika“ dle zákona č. 360/1992 Sb. Byť je na první pohled zřejmé, že osoby s odbornou způsobilostí dle zákona č. 360/1992 Sb. jsou právě autorizovaní architekti, inženýři a technici, v rámci tohoto ustanovení není význam obou znění totožný.


Ustanovení § 74 odst. 5 ZVZ dle transparenční novely požadovalo zejména odbornou způsobilost a pak teprve odkazovalo na předpis, který definoval okruh osob, ze kterého lze tyto odborníky nominovat. Tedy toto znění apelovalo na skutečnost, aby daný autorizovaný architekt, inženýr či technik měl zejména odbornou způsobilost vzhledem k předmětu nadlimitní stavební veřejné zakázky. Přiblížím-li tuto úvahu na příkladu, pak toto znění ve svém důsledku znamenalo, že pokud byla předmětem nadlimitní stavební veřejné zakázky kupříkladu výstavba vodní nádrže, pak zmíněné ustanovení § 74 odst. 5 ZVZ dle transparenční novely kladlo na zadavatele požadavek, aby zadavatel do hodnotící komise nominoval autorizovanou osobu disponující vhodnou autorizací, v tomto případě by se jednalo nejspíše o autorizaci v oboru „stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství“.


Naproti tomu ustanovení § 74 odst. 5 ZVZ dle technické novely, tedy znění platné v dnešní době, již nedefinuje specifickou odbornost, pouze určuje okruh osob, ze kterých lze vybírat příslušného hodnotitele, tj. autorizovaní architekti, autorizovaní inženýři či autorizovaní technici dle zákona č. 360/1992 Sb. Toto znění je do jisté míry nedostatečné z důvodu své obecnosti, neboť si lze představit situaci, kdy zadavatel dle tohoto ustanovení jmenuje do hodnotící komise autorizovanou osobu, avšak ta, byť disponuje určitou autorizací, nemusí mít nutně autorizaci vhodnou s ohledem na předmět příslušné nadlimitní stavební veřejné zakázky. Pokud bych tento problém nastínil na již jednou shora použitém příkladu potenciální nadlimitní stavební veřejné zakázky na výstavbu vodní nádrže, pak dle současného znění § 74 odst. 5 ZVZ zadavatel může jmenovat do příslušné hodnotící komise autorizovanou osobu kupříkladu s autorizací v oboru „mosty a inženýrské konstrukce“. Taková, byť autorizovaná osoba, sice naplňuje dikci současného znění ustanovení § 74 odst. 5 ZVZ, ale podstatnou otázkou zůstává, zda z hlediska praktického uplatnění či z hlediska odborného významu, je pro zadavatele taková osoba skutečnou zárukou kvalitního posouzení a hodnocení nabídek. Zákonodárci bezpochyby toto ustanovení zamýšleli jakožto garanta kvalifikovanosti hodnotících komisí v případě nadlimitních stavebních veřejných zakázek a tím mělo být bezesporu dosaženo odbornějšího a ve výsledku kvalitnějšího výběru nejvhodnějších nabídek. Nicméně současné znění § 74 odst. 5 ZVZ ve smyslu shora uvedeném je úpravou do jisté míry polovičatou, neb rozhodně nemusí zajistit v hodnotící komisi nadlimitních stavebních veřejných zakázek skutečného odborníka, byť ten by zde jistě svou úlohu mít mohl. Ve výsledku se tedy citované znění § 74 odst. 5 ZVZ může zdát do určité míry neefektivní a nedostatečné s ohledem na jeho, předpokládejme, původní záměr a plánovaný účel.


Závěr

Je poměrně na škodu věci, že původní znění ustanovení § 74 odst. 5 ZVZ dle transparenční novely s odborností autorizovaných osob kalkulovalo a nové znění ustanovení § 74 odst. 5 ZVZ dle technické novely od tohoto kroku ustoupilo. Zákon č. 360/1992 Sb. totiž poměrně zřetelně vymezuje jednotlivé obory autorizací pro autorizované osoby, tedy využití těchto již definovaných oborů autorizací v rámci požadavku na členy hodnotící komise v rámci nadlimitních stavebních veřejných zakázek by bylo v zásadě jednoduchou, zřetelnou a legislativně kontinuální cestou, jak apelovat na zvýšení odbornosti těchto hodnotících komisí. Domnívám se, že tato problematika bude bezesporu v praxi vyřešena formou případných rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, resp. rozhodnutí příslušných soudních orgánů, nicméně je otázkou, zda je účelné takto zatěžovat příslušné rozhodovací orgány.


JUDr. Tereza Jelínková advokát a společník

Mgr. Zdeněk Tomáš ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ JELÍNEK s.r.o.

13 zobrazení0 komentářů
bottom of page