top of page

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

V rámci veřejných zakázek jakožto právního odvětví klíčového zejména pro subjekty z veřejného sektoru (územní samosprávné celky – obce, kraje, příspěvkové organizace apod.) poskytujeme klientům komplexní právní služby zahrnující zastupování zadavatele ve všech fázích zadávacího řízení, a to od běžných veřejných zakázek malého rozsahu, až po nadlimitní či významné veřejné zakázky.

Dlouhodobě poskytujeme právní služby v tomto oboru všem typům zadavatelů, tedy jak veřejným zadavatelům, tak zadavatelům dotovaným či sektorovým. V rámci zastupování zadavatele tak zajišťujeme celý proces zadávacího řízení tzv. „na klíč“ tedy od přípravy zadávacích podmínek a návrhu smlouvy, přes zajištění jednotlivých procesních úkonů (vyřizování dodatečných informací, zajištění prohlídky místa plnění, organizace otevírání obálek, posouzení kvalifikace, účast na jednání hodnotící komise a další) až po právní servis spojený s uzavřením smlouvy s vítězným uchazečem, to vše samozřejmě s průběžným právním poradenstvím dle potřeb a požadavků klienta. Samozřejmostí je rovněž uveřejňování zákonem stanovených dokumentů na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek (předběžné oznámení, oznámení o zakázce, oznámení o zadání veřejné zakázky a dalších).

Díky specializovanému týmu odborníku poskytujeme právní služby ve všech typech zadávacího řízení – od podlimitního řízení přes řízení otevřené až po specifické typy řízení, jakými je např. užší řízení či jednací řízení s uveřejněním či jednací řízení bez uveřejnění. Z širokého spektra zadávacích řízení zajišťujeme pro klienty též zadávání zakázek v dynamickém nákupním systému, ve formě elektronické aukce či formou soutěže o návrh. V rámci individuálního přístupu k požadavkům klienta jsme současně připraveni posoudit daný záměr a doporučit nejvhodnější typ zadávacího řízení.

V souvislosti s veřejnými zakázkami poskytujeme právní služby též dodavatelům – uchazečům o veřejnou zakázku, jimž poskytujeme komplexní servis zejména v souvislosti s posouzením konkrétních zadávacích podmínek a s přípravou nabídky.

Zadavatele a dodavatele zastupujeme též v rámci řešení námitek proti zadávacím podmínkám či proti jednotlivým krokům vedoucím k výběru nejvhodnější nabídky (rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a další). V rámci individuálního přístupu k jednotlivým specifickým případům nabízíme též zastupování v řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže či ve správním soudnictví.

Nedílnou součástí našich služeb v této oblasti je též zpracovávání rozborů aplikace a výkladu zákona o veřejných zakázkách dle individuálních požadavků klientů či organizace odborných školení zaměřených na zadávání veřejných zakázek a v neposlední řadě též na nově připravovaný zákon o zadávání veřejných zakázek.

Články z oblasti veřejných zakázek, které stojí za pozornost:

Ekonomická kvalifikace - obrat jako kritérium pro schopnost dodavatele splnit veřejnou zakázku

Přechod k novému zákonu o zadávání veřejných zakázek

JUDr. Tereza Jelínková.jpg

JUDr. Tereza Jelínková

advokát a partner

univerzální právní praxe

Mgr. Dana Libochowitzová.jpg

Mgr. Dana Libochowitzová

advokát a partner

univerzální právní praxe

Mgr. Lucie Šimková.jpg

Mgr. Lucie Šimková

advokát

univerzální právní praxe

Mgr. et Bc. Filip Losert.jpg

Mgr. et Bc. Filip Losert

advokát

specialista na správní a pracovní právo

Naše služby v oblasti veřejných zakázek:

 •  Zastupování zadavatele ve všech   fázích zadávacího řízení

 •  Administrace zadávacích řízení   pro územní samosprávné celky

 •  Veřejné zakázky financované   z dotací EU, veřejné zakázky na   sociální služby

 •  Příprava zadávací a smluvní   dokumentace

 •  Asistence při otevírání obálek a   hodnocení nabídek

 •  Vyřizování námitek uchazečů

 •  Zastupování v řízení před Úřadem   pro ochranu hospodářské   soutěže  a před soudy

 •  Právní poradenství veřejným,   dotovaným i sektorovým   zadavatelům

 •  Asistence uchazečům s přípravou   nabídek, kontrola nabídek s   ohledem na požadavky zákona

 •  Právní rozbory aplikace a výkladu   zákona o veřejných zakázkách

 •  Dotační poradenství

bottom of page