top of page
  • Obrázek autoraAK Jelínek

Prodej lékařské praxe

Prodej lékařské praxe v dnešní době není ničím neobvyklým, a to především u lékařů, kteří nástupem vyššího věku zvažují odchod do penze nebo i z jiných důvodů zvažují odchod z oboru. Nutno podotknout, že poslední dobou tento požadavek klientů na zpracování ze strany naší advokátní kanceláře značně vzrostl oproti posledním letům. Prodej lékařské praxe vyžaduje několik kroků vůči zdravotním pojišťovnám, správním orgánům a v některých případech i pacientům. Při prodeji lékařské praxe je nutné brát v potaz, jak soukromoprávní úpravu, která upravuje převod vlastnického práva k ordinacím a další povinnosti s tím související, tak i veřejnoprávní předpisy, jež např. upravují povinnost zdravotních pojišťoven „převést“ smlouvy s dosavadními poskytovateli zdravotních služeb na nové poskytovatele zdravotních služeb nebo udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Nejdůležitějšími právními předpisy, kterými se řídí převod lékařské praxe, jsou zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, a zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách). Tento článek je praktickou a odbornou příručkou pro zájemce o převod lékařské praxe.


První, co je nutné zvažovat při prodeji lékařské praxe, jsou následující otázky, jakým postupem a za jakou cenu bude převodce na nabyvatele lékařskou praxi převádět. Otázku určení kupní ceny je vhodné nechat na odborníkovi, tedy na znalci, který dokáže odhadnout cenu převáděné ordinace, a to zejména s ohledem na počet pacientů, goodwill a majetek lékařské praxe.


Nejčastějšími postupy převádění lékařských praxí, s kterými se v praxi setkáváme, jsou:

převod lékařské praxe mezi dvěma fyzickými osobami, převod lékařské praxe z fyzické osoby na právnickou osobu a převod obchodního podílu ve společnosti, která je poskytovatelem zdravotních služeb.


Převod lékařské praxe mezi fyzickými osobami je již dnes díky starší novele zákona č. 48/1997 Sb. účinné od 1. 1. 2015 o něco jednodušším, a to především s ohledem na „převod“ smluv o poskytování a hrazení zdravotních služeb uzavíraných se zdravotními pojišťovnami. Tato novela zakotvila v ustanovení § 17 odst. 8 zákona č. 48/1997 Sb. povinnost zdravotních pojišťoven uzavírat smlouvy o poskytování a hrazení zdravotních služeb bez konání výběrového řízení, a to v případě, kdy přecházejí na nabyvatele lékařské praxe, tedy na nového poskytovatele zdravotních služeb, veškerá majetková práva vztahující se k poskytování zdravotních služeb z poskytovatele, který požádal o odnětí (převodce), na jinou osobu, které bylo v návaznosti na to uděleno oprávnění k poskytování zdravotních služeb, fakticky dochází k jakémusi převodu těchto smluv z převodce na nabyvatele. Touto změnou došlo od 1. 1. 2015 k odstranění významné nevýhody, tedy konání výběrového řízení pro uzavření smluv o poskytování a hrazení zdravotních služeb, pro převádění lékařské praxe mezi fyzickými osobami.


K převodu veškerých majetkových práv vztahujících se k poskytování zdravotních služeb je vhodné využít typ smlouvy upravené zákonem č. 89/2012 Sb., a to smlouvu o koupi závodu. Převod veškerých majetkových práv lze zajistit jednotlivými kupními smlouvami a postoupením veškerých smluv týkajících se poskytování zdravotních služeb, zde ale musíme upozornit, že tento proces je zbytečně složitý a náročný.

Před podpisem smlouvy o koupi závodu je vhodné doporučit, aby smluvní strany požádali pobočku zdravotní pojišťovny o předschválení této smlouvy s ohledem na budoucí povinnost uzavření smlouvy o poskytování a hrazení zdravotních služeb. Z právní úpravy koupi závodu by mohlo vyplývat, že na nabyvatele přecházejí, také výše uvedené smlouvy se zdravotními pojišťovnami a také oprávnění k poskytování zdravotních služeb, nabyvatel však nesmí opomenout právní úpravu obsaženou v ustanovení § 16 odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb., dle kterého oprávnění k poskytování zdravotních služeb nelze převést a ani nemůže přecházet na jinou osobu.


Jak již bylo výše zmíněno, smlouvou o koupi závodu nepřechází oprávnění k poskytování zdravotních služeb, proto musí nabyvatel lékařské praxe požádat o oprávnění k poskytování zdravotních služeb pro svou osobu. K udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb jsou příslušné Krajské úřady, které udělují oprávnění na základě podané žádosti. K uvedené žádosti musí žadatel doložit přílohy dle § 18 zákona č. 372/2011 Sb. (např. doklady o způsobilosti k samostatnému výkonu zdravotnického povolání, má-li tuto způsobilost; doklad o bezúhonnosti; rozhodnutí o schválení provozního řádu zdravotnického zařízení vydané orgánem ochrany veřejného zdraví a provozní řád aj.).  Po podání žádosti a jejího posouzení je správní orgán povinen provést místní šetření v ordinaci, ve které budou poskytovány zdravotní služby, a to za účelem posouzení personálního zabezpečení, technického a věcného vybavení. Na základě kladného výsledku místního šetření a posouzení žádosti a příloh vydá správní orgán rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb.

 

Ke dni udělení oprávnění poskytování zdravotních služeb by, v případě chtěného převodu smluv o poskytování a hrazení zdravotních služeb, mělo zaniknout oprávnění k poskytování zdravotních služeb převodce. Zjednodušeně řečeno, oprávnění k poskytování zdravotních služeb převodce musí být ke dni předcházejícímu dni udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb nabyvateli odejmuto (některé správní orgány vyžadují, aby tento den byl shodný, jinak by v rozhodnutí o udělení oprávnění neuvedli, že oprávnění je uděleno z důvodu převodu všech majetkových práv z původního poskytovatele na nového poskytovatele zdravotních služeb). O odejmutí oprávnění k poskytování zdravotních služeb rozhoduje také příslušný Krajský úřad, a to na žádost. K této žádosti nevyžaduje zákon žádné specifické přílohy.


Některé správní orgány, v případě převodu všech majetkových práv vztahujících se k poskytování zdravotních služeb, vyžadují, aby žádost o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb byla podána nejpozději v den, kdy byla původním poskytovatelem podána žádost o odejmutí oprávnění k poskytování zdravotních služeb, proto lze jen doporučit, aby případní účastníci převodu lékařské praxe tyto úkony synchronizovali.

Do 30 dnů od udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb novému poskytovateli (nabyvateli) je tento poskytovatel povinen požádat zdravotní pojišťovny o uzavření nových smluv o poskytování a hrazení zdravotních služeb.


Převod lékařské praxe z fyzické osoby na právnickou osobu a následný převod na nového nabyvatele lékařské praxe, již nemá po výše zmíněné novele o proti převodu lékařské praxe mezi fyzickými osobami výhodu v „převodu“ smluv uzavřených se zdravotními pojišťovnami bez konání výběrového řízení, ale může zjednodušit následný převod nového poskytovatele na dalšího poskytovatele zdravotních služeb, a to pouze za pomoci smlouvy o prodeji obchodního podílu a vynechání celého procesu udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Tento způsob převodu lékařské praxe se od prvně zmíněného procesu především liší, tím, že před započetím výše zmíněného procesu je potřeba založit právnickou osobu a před zápisem do obchodního rejstříku získat rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb, aby společnost mohla ode dne svého vzniku poskytovat zdravotní služby. Proces získání oprávnění k poskytování zdravotních služeb a „převod“ smluv o poskytování a hrazení zdravotních služeb je velmi podobný jako převod lékařské praxe mezi fyzickými osobami, proto se již tím v tomto článku nebudu zabývat. Rozdílnost tohoto postupu převodu lékařské praxe může spočívat také ve způsobu převodu všech majetkových práv vztahujících se k poskytování služeb, např. nemusí být uzavírána smlouva o koupi závodu, ale veškerá tato práva mohou být vložena do základního kapitálu společnosti, tento způsob lze doporučit, pokud fyzická osoba (převodce) bude vlastníkem a statutárním orgánem právnické osoby (nabyvatele).


Po převodu lékařské praxe bývá v některých případech uskutečněn prodej obchodního podílu právnické osoby, která získala oprávnění k poskytování zdravotních služeb (viz níže popsaný třetí postup převodu lékařské praxe).


Méně častým a nejjednodušším způsobem převodu lékařské praxe je prodej obchodního podílu ve společnosti s ručením omezeným. Tento postup převodu lékařské praxe je postupem sui generis, protože formálně nedochází ke změně poskytovatele zdravotních služeb, ale dochází ke změně statutárních orgánů, lékaře provozujícího zdravotnické služby a samozřejmě vlastníka společnosti. Výhodou tohoto způsobu převodu ordinace je, že odpadá spousta výše zmíněných správních kroků a vyjednávání se zdravotními pojišťovnami ohledně smluv o poskytování a hrazení zdravotních služeb, protože se stále jedná pouze o jediného poskytovatele zdravotních služeb. Z pohledu správních orgánů již nemusí být podávána žádost o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb, ale poskytovatel (právnická osoba) nesmí opomenout povinnost uloženou mu ustanovením § 21 zákona o zdravotních službách. Touto povinností se dle výše zmíněného ustanovení rozumí ohlášení změn týkajících se údajů uvedených v rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb a další změny v dokumentech přikládaných v žádosti o poskytování zdravotních služeb, a to do 15 dnů ode dne, kdy se poskytovatel dozvěděl o změně. V případě převodu obchodního podílu bude docházet nejčastěji ke změně členů statutárního orgánů anebo odborných zástupců poskytovatele zdravotních služeb. V případě opomenutí výše uvedené povinnosti hrozí poskytovateli za tento správní delikt pokuta až do výše 300.000 Kč.


Jak může být patrné z výše uvedeného, převod lékařské praxe není ničím jednoduchým. Vždy je nutné s převodem lékařské praxe začít s časovým předstihem, jelikož převod lékařské praxe trvá, z důvodu složitosti celého procesu a schvalování rozhodnutí správními orgány, i několik měsíců.


Advokátní kancelář JELÍNEK & Partneři s.r.o. Mgr. Martin Šoula Pardubice - Dražkovice 181, PSČ 533 33 Hradec Králové - Velké náměstí čp. 1, PSČ 500 03 tel./fax: +420466310691 gsm:      +420 724 794 986 www.advokatijelinek.cz

463 zobrazení0 komentářů
bottom of page