top of page
  • Obrázek autoraAK Jelínek

Dlouhodobé záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy

jako jedno z kritérií při posouzení žádosti o zápis školy s online výukou do rejstříku škol a školských zařízení


S příchodem moderních technologií nám byly otevřeny možnosti pro online výuku představující pokrokovou a účinnou formu vyučování. S ohledem na to, že tato verze výuky je rychlá, nenáročná po finanční stránce a často také obohacená o zábavné prvky učení, které lépe udržují pozornost studentů, lze předpokládat, že v budoucnu budou stále více poptávány školy nabízející online vzdělávání. 


V rámci procesu vytváření školy s online výukou je nezbytné podat žádost o zápis školy do rejstříku škol a školských zařízení ve smyslu ustanovení § 146 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon (dále jen „školský zákon“), a to ke krajskému úřadu příslušnému podle sídla právnické osoby, která bude vykonávat činnost školy. Žádost je následně posouzena podle podmínek stanovených v ustanovení § 148 školského zákona. Jedním z kritérií, které musí být splněny, aby bylo žádosti o zápis školy vyhověno, je rovněž soulad žádosti s dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky nebo příslušného kraje. Jelikož školy s online vzděláváním dávají příležitost pro studium odkudkoliv v České republice, a tedy v rámci všech krajů, je třeba v této věci především přezkoumávat, zda je předmětná žádost v souladu se záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky. 


Usnesením vlády České republiky č. 538 ze dne 9.7.2014 byla schválena Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020. V této souvislosti byly vytvořeny dokumenty1, které rozpracovávají cíle a opatření strategie, a tvoří tak základní pilíř české vzdělávací politiky. Z těchto dokumentů je při posouzení souladu žádosti o zápis online školy do rejstříku škol a školských zařízení se záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky nutné zohlednit především:

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období let 2015-2020, který byl přijat usnesením vlády ČR č. 277 ze dne 15.4.2015, Strategii digitálního vzdělávání přijatou usnesením vlády České republiky č. 927 ze dne 12.11.2014, Akční plán inkluzivního vzdělávání 2016-2018, který byl vzat na vědomí vládou České republiky dne 29.7.2015.


Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období let 2015-2020 

Tento dlouhodobý záměr vychází z několika pilířů strategie rozvoje školství, a to:


a) Vzdělávání pro budoucnost

Dle tohoto pilíře vzdělávací strategie je pro budoucí období třeba počítat s tím, že cíle a obsah vzdělávání bude nezbytné přizpůsobit budoucím trendům. Zde je mj. zohledněna nutnost soustředit se na rozvoj výukových technologií, a to na zapojení moderních technologií do vyučování, na rozvoj kompetencí žáků v oblasti práce s informacemi, s digitálními technologiemi a také na rozvoj informatického myšlení žáků tak, aby měli možnost uplatnění v informační společnosti v průběhu celého svého života. V tomto ohledu online škola, jejíž výuka je založena na práci s počítačem, internetem a s tím souvisejícími dalšími technologiemi, zcela splňuje uvedené požadavky.

Dále je do budoucna nezbytné zajistit vzdělávání pro udržitelný rozvoj, které každému člověku umožní získat znalosti, dovednosti, postoje a hodnoty potřebné pro vytváření udržitelné budoucnosti. Jelikož je online výuka přístupná všem, tj. každému, kdo se připojí k internetu, a to odkudkoliv v České republice, resp. odkudkoliv ve světě, a zároveň je dostupná těm, kteří nemohou navštěvovat klasickou výuku v prostorách školy (např. ze zdravotních důvodů, z důvodu velké vzdálenosti školy od místa bydliště nebo z důvodu časové zaneprázdněnosti), naplňuje škola s online výukou i v tomto směru tuto vizi pro budoucí vzdělávání, které každému umožní nabýt znalosti důležité pro udržitelný rozvoj společnosti.


b) Snižování nerovnosti ve vzdělávání

Druhým základním pilířem současných vzdělávacích strategií má být dobrá dostupnost a prostupnost všech stupňů škol pro všechny společenské skupiny. Do budoucna tak má být vytvářen prostor pro inkluzivní, stimulující a motivující prostředí k učení v průběhu celého života a k tomu, aby si každý mohl kdykoliv v průběhu svého života vzdělání doplnit, zvýšit či rozšířit. Jak již bylo uvedeno výše, online výuka je dostupná všem ať už z hlediska geografického (pro každého s připojením k internetu kdekoliv ve světě), z hlediska zdravotního (pro každého bez ohledu na jeho případné zdravotní postižení), tak z hlediska časového (pro ženy na mateřské či rodičovské dovolené, pro pracující osoby apod.). Zároveň umožňuje, aby si lidé, kteří chtějí dosáhnout vyššího vzdělání nebo tak musí učinit na základě požadavku svého zaměstnavatele, mohli svou kvalifikaci navýšit. To by ve svém důsledku mohlo snížit počet osob bez zaměstnání, když doplněním jejich vzdělání by pro ně vzrostla šance na lepší uplatnění na trhu práce. 


c) Zajištění kvalitního vzdělávání a zlepšování pedagogických dovedností učitelů

V tomto pilíři je vycházeno z předpokladu, že úspěch společnosti je do značné míry postaven na kvalitním vzdělávacím systému. Je tudíž potřebné zajistit nejen dobré a erudované pedagogy, ale také případné asistenty, kterých v důsledku zavedené inkluze ve školství bude potřeba stále více. Lze dojít k závěru, že online vzdělávání poskytne jak budoucím pedagogům a asistentům, tak stávajícím učitelům a dalším pedagogickým pracovníkům širokou možnost pro získávání a rozšiřování jejich vědomostí.


Strategie digitálního vzdělávání 

Strategie digitálního vzdělávání úzce souvisí s jedním z pilířů strategie rozvoje školství, a to se vzděláváním pro budoucnost, popsaným již výše. Smyslem této strategie je především otevřít vzdělávání novým metodám a způsobům učení prostřednictvím digitálních technologií, zlepšit schopnost studentů v oblasti práce s informacemi a digitálními technologiemi a podporovat rozvoj jejich informatického uvažování. Ve strategii digitálního vzdělávání je počítáno s určitými opatřeními, která by měla být zavedena, aby bylo dosaženo všech vytyčených cílů strategie. V rámci školy s online výukou jsou relevantní především tato opatření:


a) Zajištění nediskriminačního přístupu k digitálním vzdělávacím zdrojům 

Předpokladem je zejména, že všichni studenti budou moci bezúplatně získávat a využívat v elektronické podobě materiály, výukové a informační zdroje, vzdělávací dokumenty, výukové objekty, učební materiály, audia, videa apod., a informace o nich. Tento požadavek škola s online vzděláváním splňuje, jelikož svým studentům zajistí dostupnost materiálů v elektronické, audiovizuální či jiné obdobné verzi.


b) Zajištění podpory vývoje inovací a spolupráce veřejného, soukromého a neziskového sektoru při tvorbě a šíření inovací ve vzdělávání

Zde je cílem zabezpečit, aby veřejný, soukromý a neziskový sektor vytvářely projekty podporující využívání digitálních technologií a inovací ve vzdělávání a dále aby byly vytvářeny nové vztahy a propojení mezi studujícími, stávajícími vzdělávacími institucemi a novými poskytovateli vzdělávání. Samotné online studium pak podporuje využívání digitálních technologií a inovací, jejichž prostřednictvím vytváří vazby mezi studenty a pedagogy. 


Akční plán inkluzivního vzdělávání 2016-2018

Akčním plánem inkluzivního vzdělávání má být systematicky nastolen rovný přístup ke vzdělávání všech žáků v rámci České republiky, a s ním má tedy být zavedena i spravedlivá a přiměřená podpora zohledňující různé vzdělávací potřeby žáků tak, aby plně využili svého studijního potenciálu. Tento plán je propojen s výše zmíněným Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020, a tedy jeho hlavní aspekty se v něm odrážejí a byly popsány již shora v bodě pojednávajícím o snižování nerovnosti ve vzdělávání. V této souvislosti je možné opět konstatovat, že online výuka je přístupná všem osobám bez ohledu na jejich zdravotní stav, časovou vytíženost či momentální místo pobytu, a proto v maximální možné míře odpovídá požadavkům inkluzivního školství.


Závěrem lze shrnout, že žádost o zápis školy s online formou výuky do rejstříku škol a školských zařízení by měla být posouzena jako žádost, která je v souladu s dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky, když by měla vyhovovat plánům uvedeným v Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období let 2015-2020, dále ve Strategii digitálního vzdělávání a v Akčním plánu inkluzivního vzdělávání 2016-2018. I přesto je možné se v praxi setkat s případy, kdy krajské úřady žádost o zápis školy s online vzděláváním zamítnou, a to z toho důvodu, že nevyhovuje dlouhodobému záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy příslušného kraje. Lze jen spekulovat, zda se jedná o účelová rozhodnutí, která mají zabránit rozvoji škol s online výukou, jež mají značný potenciál v budoucnu nahradit klasické školy, tj. i školy v příslušném kraji. Znovu je tedy nutné zdůraznit, že online výuka umožňuje vzdělávání odkudkoliv v České republice. S ohledem na tuto skutečnost je tak možné vyvodit, že při posuzování žádosti o zápis školy tohoto typu do rejstříku škol a školských zařízení by měl být zohledněn její soulad se záměry České republiky a nikoliv pouze se záměry jednotlivého kraje.   

     

Advokátní kancelář JELÍNEK & Partneři s.r.o.

Mgr. Olga Kopecká, advokátka

Pardubice - Dražkovice 181, PSČ 533 33

Praha - Truhlářská 1108/3, PSČ 110 00

tel./fax: +420466310691

gsm:      +420 724 794 986

www.advokatijelinek.cz

21 zobrazení0 komentářů
bottom of page