SPRÁVNÍ A PŘESTUPKOVÉ PRÁVO

Součástí každodenního života je styk občanů, potažmo našich klientů s různými správními institucemi a orgány. V oblasti správního práva nabízíme své služby při zastupování účastníků správního řízení před orgány státní správy i samosprávy, zejména pak:

 •  v řízení přestupkovém,

 •  řízení ve věcech katastru nemovitostí,

 •  řízení před živnostenskými úřady,

 •  vodoprávní řízení a další.

 

V rámci této agendy klientům zajišťujeme sepisování návrhů na zahájení řízení, dále vyjádření a v neposlední řadě rovněž stížnosti a při zastupování v řízeních o opravných prostředcích proti správním rozhodnutím, kterými jsou odvolání, rozklad a obnova řízení. Klientům zajišťujeme právní zastoupení v řízení před správními soudy, bylo-li nezákonným rozhodnutím správního orgánu zasaženo do klientových práv či oprávněných zájmů, dále v řízení o ochraně proti nečinnosti správního orgánu či v řízení o ochraně před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením správního orgánu.

S ohledem na rozmanitost a rozsáhlost správního práva vytvořila naše advokátní kancelář tým odborníků na toto odvětví, neboť si uvědomujeme, jak se tato oblast veřejného práva dotýká životů našich klientů, avšak není příliš oblíbená, neboť zahrnuje instituty, kterými je například stavební povolení či řízení o dopravních přestupcích. Naše advokátní kancelář je vzhledem k mnohaleté praxi a zkušenostem našich členů na poli správního práva schopna zajistit ucelené právní služby především v právu stavebním, kde se, v souvislosti s právem obchodním, zaměřujeme na významné developerské projekty. V této oblasti se kromě běžné správy nemovitostí specializujeme na komplexní právní poradenství v řízeních spojených s výstavbou, údržbou a rekonstrukcí staveb a s investiční činností. A to od jejího samotného počátku ve stádiu územního plánování přes fázi územního rozhodování, až po stavební řízení, vše v rámci důkladné znalosti dotčených právních předpisů v podobě stavebního zákona, ale i souvisejících zákonů, například o posuzování vlivů na životní prostředí, o ochraně přírody a krajiny, o státní památkové péči a v neposlední řadě zákona o životním prostředí, v jehož intencích naše advokátní kancelář zaznamenala mnoho úspěchů, zejména ve sporech vyplývajících z norem odpadového hospodářství

Naše advokátní kancelář se zároveň podílela na mediálně známé kauze veřejné podpory v souvislosti s neuváženým poskytnutím veřejné podpory ze státních prostředků a ohrožení hospodářské soutěže.

V oblasti přestupků se náš tým specializuje na:

 •  zastupování v řízení o dopravních přestupcích,

 •  přestupcích na úseku podnikání,

 •  přestupcích proti veřejnému pořádku,

 •  přestupcích proti občanskému soužití,

 •  přestupcích proti majetku,

 •  ale i mnohých dalších.

Články z oblasti správního a přestupkového práva, které stojí za pozornost:

Zastřené agenturní zaměstnávání a jeho znaky

Ochrana před nezákonným zásahem správního orgánu

Společné řízení o přestupku - důsledky nesprávné aplikace v praxi

Nový zákon o přestupcích - osoba přímo postižená spácháním přestupku

Předvolání obviněného z přestupku k ústnímu jednání

Právní úprava evidence přestupků v návaznosti na novelu

Vyjadřovací činnost správce povodí v územním řízení

Novela zákona o azylu a její dopady na žadatele o mezinárodní ochranu v České republice

Některé úvahy nad přezkumným řízením správních orgánů

Nahlížení do spisu u stavebního úřadu - právo na pořízení kopie části nebo celého spisu

Dopady zákona o odpovědnosti za přestupky na činnost správních orgánů v oblasti náhrady nákladů řízení

Veřejnosprávní smlouva podle stavebního zákona optikou opomenutého účastníka

Některé aspekty trestání mladistvých za správní delikty

Změny v oblasti sankcionování správního deliktu

Elektronizace řízení před ÚOHS a nový správní delikt spojený s nesplněním této povinnosti

Řízení vozidla bez řidičského oprávnění

Průlomový nález  Ústavního soudu týkající se možnosti soudního přezkumu územního plánu - rozšíření

Naše služby ve správním
a přestupkovém právu
ve zkratce

 •  zastupování v přestupkovém   řízení

 •  dopravní nehody

 •  stavební právo

 •  právo životního prostředí a   odpadového hospodářství

Mgr. et Bc. Filip Losert

advokát

specialista na správní

a pracovní právo

Mgr. Vilém Meduna

specialista na trestní a přestupkovou agendu

Mgr. Lucie Hořeňovská

advokát

specialista na občanské a trestní právo

ak jelinek podpis_upraveno_edited.png
JELÍNEK & PARTNEŘI
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

Sídlo Pardubice:

Pardubice - Dražkovice 181

533 33  Pardubice

tel:              +420 466 310 691

mobil:         +420 724 794 986

e-mail:        advokati@advokatijelinek.cz

 

datová schránka: apkhs99

 

 

bankovní spojení: 281137002/0300

Pobočka Praha:

Truhlářská 1108/3

110 00  Praha 1

IČ: 28782917

DIČ: CZ28782917

Přesné souřadnice pro navigaci:

Pardubice: 49°59".645"N, 15°46".130"E

Praha: 50.0896242N, 14.4285942E

Pošlete nám rychlou zprávu!

© 2019 AK Jelínek & Partneři Veškerá práva vyhrazena! Vytvořil BorisSt. & MarVan