top of page
  • Obrázek autoraAK Jelínek

Mohou aerolinky zrušit již vystavené letenky z důvodu chyby v ceně?

S rozvojem individuálního cestování u nás rychle přibývá také počet těch, kdo se zabývá hledáním akčních a jiných výhodných letenek, případně sleduje webové portály, které na podobné akce pravidelně upozorňují. Kromě běžných akcí se někdy objeví také chybné tarify, v rámci nichž je možné koupit letenky výrazně pod průměrnou cenou. Vzhledem k tomu, že takových případů přibývá, letecké společnosti již odmítají nést ztráty ze svého a vystavené letenky ruší. Zrušení přitom ve většině případů bývá odůvodněno neplatností smlouvy z důvodu zjevného omylu v ceně. V podobných věcech již v poslední době bylo zahájeno několik soudních řízení a cestovatelé a aerolinky netrpělivě čekají na první rozhodnutí, která mnohé napoví o trendu rozhodování podobných případů v budoucnosti. 


Soudy se v rámci rozhodování budou muset zejména vypořádat s následujícími otázkami:


Rozhodné právo

V souladu s článkem 5 Nařízení Evropského parlamentu a Rady o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I) je rozhodným právem právo země obvyklého bydliště cestujícího za předpokladu, že se v této zemi nachází rovněž místo odjezdu nebo místo určení. Nejsou-li tyto požadavky splněny, použije se právo místa, ve kterém má dopravce své obvyklé bydliště. Odstavec 3 dále stanoví, že vyplývá-li ze všech okolností případu, že je smlouva zjevně úžeji spojena s jinou zemí, než je země uvedená v odstavcích 1 nebo 2, použije se právo této jiné země (nedošlo-li k platné volbě práva).


V případech, kdy odlet ani místo určení nebude na území České republiky (což je velmi častý případ) a zároveň letenku vystaví český certifikovaný agent, bude záležet na posouzení soudu, zda se smlouva řídí právem sídla aerolinky, nebo právem českým z důvodu, že je smlouva s ohledem na českého kupujícího a českého agenta nejúžeji spojena právě s Českou republikou. 


Zjevný omyl prodávajícího

Nejdůležitější otázkou, která bude mít v podobných případech rozhodující vliv, je stanovení, zda uzavřená smlouva je či není neplatná z důvodu podstatného omylu ve smyslu § 583 OZ. Toto ustanovení v rozporu se zavedenou českou úpravou a aktuálními trendy v ostatních evropských zemích již nezakotvuje neplatnost smlouvy pro případ, kdy jednající strana sice omyl druhé strany nevyvolala, ale byl jí znám, popřípadě o něm vědět musela. Vzhledem k tomu, že v důvodové zprávě není tato změna zmíněna, je pravděpodobné, že k této změně došlo jen nedopatřením. K závěru, že by se neplatnost měla nadále vztahovat i na výše uvedený případ, lze dojít například i pouhým výkladem přes § 585 OZ, nicméně bude záležet na soudu, zda se k takovému výkladu uchýlí, či se bude striktně držet textu zákona.


Jestliže soudy výkladem takovou možnost připustí, budou se muset zabývat tím, zda průměrný spotřebitel v daném případě musel vědět, že se jedná o zjevnou chybu a nemohl se domnívat, že šlo o slevu či jinou akci letecké společnosti. Na rozdíl od nejčastějších případů, kdy je předmětem koupě elektronika či jiné spotřební zboží, jehož cena se v jednotlivých obchodem liší jen nepatrně, bude u letenek toto rozhodnutí podstatně obtížnější.


Soud by zejména měl zohlednit nepřehlednost na trhu letenek, když na některých trasách je běžně možné koupit srovnatelné letenky za několik stokorun, ale i za více než 10 tis. Kč. Mnoho aerolinek navíc v rámci své marketingové strategie prodává určitý počet letenek za výrazně podnákladové ceny, takže výjimkou nejsou ani akční nabídky na letenky za desítky či nižší stovky korun. Dále je třeba vzít v úvahu množství aktuálních článků, rozhovorů a reportáží z cest ve všech médiích o tom, jak je možné doslova za pár korun obletět celý svět. Pro běžného spotřebitele je tedy rozlišení běžné promo akce od chyby často prakticky nemožné, a může se tak oprávněně domnívat, že takto nízká cena je záměrná. Bez významu není ani to, že tuto nepřehlednost na trhu úmyslně vyvolávají samy aerolinky, které se pro běžného spotřebitele zcela nelogickou cenotvorbou snaží maximalizovat svůj zisk. 


Asymetrie postavení smluvních stran

Další zvláštností na trhu osobní přepravy je to, že podmínky přepravce často neumožňují jednostranné odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího, a to ani pro případ zjevné chyby na jeho straně. Několik mezinárodních organizací zabývajících se ochranou práv spotřebitelů vydalo v posledních letech doporučení, aby měl kupující právo bezplatně odstoupit od smlouvy alespoň po dobu bezprostředně (např. 24 hodin) po vystavení letenky, přičemž těmito doporučeními se podstatná část aerolinek dosud neřídí. Případy, kdy kupující v průběhu rezervace uvede nesprávné datum, jméno, nebo letenku rezervuje vícekrát, jsou přitom poměrně běžné.  


Jestliže letecké společnosti odstoupení od smlouvy v případě pochybení na straně spotřebitele neumožňují, neměly by toto právo mít ani oni samy jakožto podnikatel. Opačný závěr by vedl k nepřijatelné asymetrii v postavení smluvních stran v neprospěch spotřebitele, která je v zásadním rozporu se základními principy civilního práva.


S ohledem na výše uvedené předpokládáme, že se soudy v podobných případech postaví spíše na stranu spotřebitele a rozhodnou, že letecká společnost je povinna uzavřenou smlouvu splnit, případně nahradit kupujícímu škodu, která mu nesplněním této povinnosti vznikla. Prohlášení neplatnosti smlouvy lze očekávat jen tehdy, jestliže půjde o zcela zjevné omyly v ceně, přičemž vzhledem ke zvláštnosti trhu osobní letecké přepravy zřejmě půjde jen o výjimečné případy.


Advokátní kancelář JELÍNEK & Partneři s.r.o.

Mgr. Ing. Miroslav Polach

Pardubice - Dražkovice 181, PSČ 533 33

tel./fax: +420466310691

gsm: +420 724 794 986

www.advokatijelinek.cz

45 zobrazení0 komentářů
bottom of page