top of page

ODMĚNA ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE

Odměna advokátní kanceláře za poskytnuté právní služby je účtována převážně za dohodnuté hodinové sazby s tím, že advokátní kancelář má ustálenou výši hodinové sazby, která je klientovi sdělena vždy ihned při prvním kontaktu naší advokátní kanceláře. Jakékoliv odchylky od zakotvené hodinové sazby je nutné projednat s odpovědnou osobou z advokátní kanceláře. Každý potenciální zákazník je tak ale vždy informován o výši hodinové sazby. Způsob odměny pevně zakotvenou výší hodinové sazby lze považovat za zcela jednoznačný, ověřený a transparentní způsob odměny advokátní kanceláře z pohledu klienta.

Poskytnuté právní služby jsou fakturovány dle dohody s klientem, buď po provedení právní služby, jedná – li se o jednorázovou službu s úhradou zálohy, nebo nejpozději do 15. dne v měsíci zpětně za předchozí měsíc, v němž byly právní služby provedeny.

Faktury jsou splatné standardně do 14dnů od data jejich vystavení. Na základě odůvodněné žádosti klienta je však možné splatnost prodloužit, či případně se dohodnout na úhradě právních služeb formou pravidelných splátek.

Předběžný odhad celkových nákladů je možné poskytnout na vyžádání klientem. Nicméně jsme otevřeni vzájemné diskuzi o možnostech smluvení fixních poplatků, které mohou být aplikovány na některý typ agend. Účtované a provedené úkony právních služeb vždy detailně rozepisujeme v příloze faktury spolu s popisem jednotlivých činností a s nimi souvisejících vzniklých nákladů, data provedení služeb a celkového času stráveném  na daném úkonu.

bottom of page