Ještě do nedávna obsahoval Občanský průkaz mimo jméno, příjmení, bydliště a další podstatné údaje také údaj o rodinnému stavu občana. Nyní už se ale s údaji typu „svobodný“, „vdaná“, „ženatý“, či „rozvedená“ setkáme jen zřídka, neboť, od počátku roku 2012 není povinné uvádět v občanském průkazu rodinný stav občana. Tato na první pohled nepatrná změna však může i pronajímateli v určitých situacích zkomplikovat život. Jak dopadá absence rodinného stavu v dokladu totožnosti na pronajímatele a jak bezpečně zjistit tento údaj chybějící v OP, o tom pojednává tento článek.

Proč je nutné znát rodinný stav nájemce?

Občanský zákoník stanovuje, že v případě, kdy má alespoň jeden z manželů právo nakládat s domem nebo bytem, ve kterém se nachází rodinná domácnost manželů nebo rodiny, a tohoto domu nebo bytu je k bydlení manželů nebo rodiny nezbytně třeba, musí se zdržet všeho a předejít všemu, co může bydlení znemožnit nebo ohrozit. Manžel zejména nesmí bez souhlasu druhého manžela takový dům nebo byt zcizit nebo k domu, jeho části nebo k celému bytu zřídit právo, jehož výkon je neslučitelný s bydlením manželů nebo rodiny. Takto může učinit pouze, pokud zajistí manželovi nebo rodině po všech stránkách obdobné bydlení s bydlením dosavadním. Obdobné platí rovněž v případě, kdy mají manželé společné nájemní právo k domu nebo bytu, ve kterém se nachází rodinná domácnost manželů nebo rodiny. Manžel pak nesmí bez souhlasu druhého manžela nájem ukončit, nebo jej omezit právem, jehož výkon je neslučitelný s bydlením manželů nebo rodiny. V obou případech je cílem ochrana rodiny respektive členů její domácnosti. Proto v těchto ustanoveních není záměrně uvedeno nic o ochraně dobré víry třetí osoby. Následkem jednání manžela bez souhlasu druhého manžela může být neplatnost takového právního jednání, pokud se neplatnosti druhý manžel dovolá. Souhlas manžela v takovém případě vyžaduje písemnou formu.

Zjištění rodinného stavu

Rodinný stav je údaj, který je pro pronajímatele, jak vyplývá z výše uvedeného, zásadním údajem. V praxi to dosud znamenalo, že v případě identifikace smluvních stran se ve smlouvách objevoval rovněž řádek, či kolonka nazvaná „rodinný stav“. V současné době si ovšem nelze být jistý, zda protistrana svůj rodinný stav vyplnila správně, neboť pokud není tento údaj již uveden v občanském průkazu, není jak prokázat jeho pravdivost. Pro větší jistotu správnosti údajů zde může sloužit čestné prohlášení o pravdivosti údajů, které se stane přílohou nájemní smlouvy. Takové prohlášení obsahuje jméno a příjmení osoby, bydliště, datum narození a samotné prohlášení osoby, kdy tímto prohlašuje, že v dokumentu, jehož je toto prohlášení nedílnou přílohou, uvedl přesné, pravdivé a úplné údaje a je si vědom toho, že pokud by uvedené informace byly obráceny v opak, bude čelit všem z toho vyplývajícím právním následkům. 

Závěr

Čestné prohlášení o pravdivosti údajů je právním institutem, který by měl deklarovat, že uvedené údaje osoba uvedla v souladu se skutečností. Čestné prohlášení osoby se využívá jako listinný důkaz, který osvědčuje určité skutečnosti. Obsah čestného prohlášení o pravdivosti údajů však bohužel v případě zjištění rodinného stavu občana není právně vymahatelný, což znamená, že uvede-li osoba ve zmíněném případě rodinný stav nekorespondující se skutečností a vydá k tomu čestné prohlášení o pravdivosti, nelze se přesto na nepravdivost odvolávat. V zájmu ochrany rodiny, respektive členů její domácnosti, bude tedy jednání manžela bez souhlasu druhého manžela neplatné, pokud se toho druhý manžel dovolá.


Advokátní kancelář JELÍNEK & Partneři s.r.o.
Bc. Kamila Bartošová
Pardubice - Dražkovice 181, PSČ 533 33

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti