Vytrvalost | Tradice | Odhodlání

otevřít menu zavřít menu

Z médií

Podstatný omyl, který (ne)způsobuje neplatnost smlouvy

Občanský zákoník zakotvuje pravidlo, že jednání v omylu o rozhodující skutečnosti, pakliže byl omyl vyvolán druhou stranou, je neplatné. Obdobné ustanovení obsahoval také občanský zákoník účinný do 31. 12. 2013.

zobrazit více

Dědické právo osvojence v případě osvojení zletilého

Osvojení nebo také adopce je statusovou změnou, přičemž se jedná o imitaci biologického svazku rodičovství přirozeného. Ust. § 794 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (díle jen „občanský zákoník“) stanoví legální definici osvojení, tedy že osvojením se rozumí přijetí cizí osoby za vlastní.

zobrazit více

Nový zákon o přestupcích – osoba přímo postižená spácháním přestupku

Dne 1. července 2017 vešel v účinnost zákon č. 250/2016 Sb. „O odpovědnosti za přestupky a řízení o nich“, dále jen ZOP, kterým byl upraven institut tzv. návrhového přestupku. V tomto článku chceme popsat změny, které v této problematice nový zákon přinesl.

zobrazit více

K některým aspektům vazby útěkové

Útěková vazba je coby vazební důvod zakotvena v ustanovení § 67 písm. a) TrŘ a jejím cílem je zajistit přítomnost obviněného pro účely trestního stíhání a následně i k případné realizaci trestní sankce.

zobrazit více

Lichevní smlouvy v občanském zákoníku

Před účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) měl účastník smlouvy, kterou uzavřel v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, dle ustanovení § 49 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“ nebo „stará právní úprava“) možnost odstoupit od takové smlouvy.

zobrazit více

Zjištění rodinného stavu vs. prohlášení o pravdivosti

Ještě do nedávna obsahoval Občanský průkaz mimo jméno, příjmení, bydliště a další podstatné údaje také údaj o rodinnému stavu občana. Nyní už se ale s údaji typu „svobodný“, „vdaná“, „ženatý“, či „rozvedená“ setkáme jen zřídka, neboť, od počátku roku 2012 není povinné uvádět v občanském průkazu rodinný stav občana.

zobrazit více

Výpověď z nájmu a její doručení

Pro účinnost jednostranných právních jednání a počátku běhu lhůt z nich vycházejících je dle občanského zákoníku rozhodující den doručení adresátovi. Stejná pravidla platí i v případě doručování mezi stranami nájemní smlouvy, kdy je stěžejní zejména doručení výpovědi, neboť doručení výpovědi adresátovi je podmínkou pro běh případně výpovědní doby a následné skončení nájmu.

zobrazit více

Podnájem – specifika podnájmu – zhodnocení podnájemního bytu

Jestliže bydlíte v podnájmu, nebo třeba zatím jenom uvažujete o podnájmu jako formě bydlení, vždy si nejprve musíte uvědomit specifika tohoto právního závazku. Zcela nepochybně na prvním místě byste měli brát v potaz, že se v případě nájmu a podnájmu nejedná o totéž.

zobrazit více

Domluvte si s námi schůzku.

Naše výhody

  • Tradice, stabilita, spolehlivost
  • Sídlo respektuje soukromí
  • Vysoká parkovací kapacita
  • Velké a stabilní zázemí
  • Konferenční videohovory

Kontaktujte nás

Advokátní kancelář
JELÍNEK & Partneři s.r.o.
Dražkovice 181,
533 33 Pardubice
tel./fax: +420 466 310 691
GSM: +420 724 794 986
advokati@advokatijelinek.cz

nahoru

© Advokátní kancelář JELÍNEK & Partneři s.r.o.

Vytvořilo: Pixel Design | Podmínky užití | Mapa stránek

Facebook YouTube
Google Plus E-mail
PixelDesign - Tvorba webových stránek Pardubice