Vytrvalost | Tradice | Odhodlání

otevřít menu zavřít menu

Z médií

BYOD z perspektivy GDPR

Koncept BYOD představuje progresivní a svým způsobem velmi pragmatický model zaměstnanecké politiky, který zvyšuje pracovní komfort zaměstnanců. Podstatou tohoto konceptu je umožnit zaměstnancům výkon práce na vlastních zařízeních, typicky noteboocích, tabletech či chytrých telefonech.

zobrazit více

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR jako jedno z kritérií při posouzení žádosti o zápis školy s online výukou do rejstříku škol a školských zařízení

S příchodem moderních technologií nám byly otevřeny možnosti pro online výuku představující pokrokovou a účinnou formu vyučování.

zobrazit více

Předpoklady zproštění se odpovědnosti zaměstnavatele za škodu nebo nemajetkovou újmu vzniklou pracovním úrazem

Při poškození zdraví zaměstnance, ke kterému došlo ve spojitosti s výkonem jeho zaměstnání, je vždy primární otázkou posouzení toho, zda byly v daném případě splněny podmínky pro posouzení úrazu jako úrazu pracovního.

zobrazit více

Podstatný omyl, který (ne)způsobuje neplatnost smlouvy

Občanský zákoník zakotvuje pravidlo, že jednání v omylu o rozhodující skutečnosti, pakliže byl omyl vyvolán druhou stranou, je neplatné. Obdobné ustanovení obsahoval také občanský zákoník účinný do 31. 12. 2013.

zobrazit více

Dědické právo osvojence v případě osvojení zletilého

Osvojení nebo také adopce je statusovou změnou, přičemž se jedná o imitaci biologického svazku rodičovství přirozeného. Ust. § 794 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (díle jen „občanský zákoník“) stanoví legální definici osvojení, tedy že osvojením se rozumí přijetí cizí osoby za vlastní.

zobrazit více

Nový zákon o přestupcích – osoba přímo postižená spácháním přestupku

Dne 1. července 2017 vešel v účinnost zákon č. 250/2016 Sb. „O odpovědnosti za přestupky a řízení o nich“, dále jen ZOP, kterým byl upraven institut tzv. návrhového přestupku. V tomto článku chceme popsat změny, které v této problematice nový zákon přinesl.

zobrazit více

K některým aspektům vazby útěkové

Útěková vazba je coby vazební důvod zakotvena v ustanovení § 67 písm. a) TrŘ a jejím cílem je zajistit přítomnost obviněného pro účely trestního stíhání a následně i k případné realizaci trestní sankce.

zobrazit více

Lichevní smlouvy v občanském zákoníku

Před účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) měl účastník smlouvy, kterou uzavřel v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, dle ustanovení § 49 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“ nebo „stará právní úprava“) možnost odstoupit od takové smlouvy.

zobrazit více

Domluvte si s námi schůzku.

Naše výhody

  • Tradice, stabilita, spolehlivost
  • Sídlo respektuje soukromí
  • Vysoká parkovací kapacita
  • Velké a stabilní zázemí
  • Konferenční videohovory

Kontaktujte nás

Advokátní kancelář
JELÍNEK & Partneři s.r.o.
Dražkovice 181,
533 33 Pardubice
tel./fax: +420 466 310 691
GSM: +420 724 794 986
advokati@advokatijelinek.cz

nahoru

© Advokátní kancelář JELÍNEK & Partneři s.r.o.

Vytvořilo: Pixel Design | Podmínky užití | Mapa stránek

Facebook YouTube
Google Plus E-mail
PixelDesign - Tvorba webových stránek Pardubice