top of page
  • Obrázek autoraAK Jelínek

Rodné číslo ve světle zákona o evidenci obyvatel

Rodné číslo je chráněno zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, který jej považuje za osobní údaj. Rodné číslo se využívá k evidenci obyvatel, centrální evidenci obyvatel, evidenci sociálního zabezpečení, evidenci správní agendy (např. řidičské průkazy), různé agendy občanského, obchodního a správního charakteru. Na evidenci rodných čísel je zaveden volební systém, branná povinnost, či registr statutárních zástupců firem.

Rodné číslo je definováno v ustanovení §13 odst. 3 z. č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných čísel a o změně některých zákonů, v platném znění (dále též „zákon“) jako desetimístné číslo, které je dělitelné jedenácti beze zbytku, kdy první dvojčíslí vyjadřuje poslední dvě číslice roku narození, druhé dvojčíslí vyjadřuje měsíc narození, u žen zvýšené o 50, třetí dvojčíslí vyjadřuje den narození. Čtyřmístná koncovka je rozlišujícím znakem obyvatel narozených v tomtéž kalendářním dnu. Avšak rodná čísla obyvatel narozených před 1. lednem 1954 jsou pouze devítimístná, neplatí u nich pravidlo dělitelnosti jedenácti a trojčíselná koncovka přihlíží k místu narození. Osoby narozené v Čechách mají koncovky 001 až 400 a na Moravě 401 až 700, na Slovensku 701 až 950 a osobám narozeným v cizině od 951.

Pokud nastane případ, že v jeden kalendářní den jsou vyčerpána všechna rodná čísla připadající na tento den, tak Ministerstvo vnitra určí novou sestavu rodných čísel, kde platí, že k druhému dvojčíslí se u mužů přičítá 20 a u žen se přičítá 70. 


Registr rodných čísel


Ministerstvo vnitra spravuje a pro účely tvorby, určování, předávání, přidělování, ověřování, osvědčování a provádění změn rodných čísel zpracovává registr rodných čísel. Registr rodných čísel obsahuje veškerá určená rodná čísla podle tohoto zákona i podle dříve platných právních předpisů.

Registr je informačním systémem veřejné správy, který je samostatnou funkční částí informačního systému, v němž jsou využívána veškerá rodná čísla a další pomocné související údaje. Registr vytváří technické podmínky pro určování, předávání, přidělování, ověřování, osvědčování, provádění změn rodných čísel a vedení jejich evidence.

K registru rodných čísel se vztahuje rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 4 Aps 1/2010-113, kde stěžovateli byla do rodného listu zapsána jiná koncovka, než pod kterou je veden v informačním systému evidence obyvatel, kdy se stěžovatel domáhal navrácení původní koncovky rodného čísla zapsaného v katastru nemovitostí. Nejvyšší správní soud uvedl, že stěžovatel sám není oprávněn určovat rodná čísla osob zapsaných v katastru nemovitostí, nýbrž rodná čísla musí být sjednocena s informačním systémem evidence obyvatel, jehož správcem je podle ustanovení §3 odst. 1 zákona o evidenci obyvatel Ministerstvo vnitra. 

Ministerstvo vnitra předává z registru výdejovým místům sestavy pro přidělení rodného čísla fyzické osobě. Jedno rodné číslo nesmí být přiděleno více fyzickým osobám a více fyzických osob nesmí mít více jak jedno rodné číslo. Výdejová místa kromě zvláštní matriky pak předají nejpozději do 10 dnů po ukončení kalendářního měsíce vyplněné sestavy. Zvláštní matrika odevzdává vyplněné sestavy za každé čtvrtletí.


Výdejová místa


Výdejová místa jsou místa, kde se zapisují údaje do registru rodných čísel. Ustanovení §14 zákona jasně stanoví, jaká místa to jsou: matriční úřad, zvláštní matrika, Policie České republiky a Ministerstvo vnitra.

  • Matriční úřad přiděluje rodná čísla fyzickým osobám narozeným na území České republiky. Zvláštní matrika přiděluje rodná čísla občanům narozeným v zahraničí.

  • Policie České republiky přiděluje rodná čísla cizincům s povolením k pobytu na území České republiky, kterým toto povolení vydala.

  • Ministerstvo vnitra přiděluje rodná čísla cizincům, kteří o přidělení požádají a splní podmínky zvláštních předpisů; fyzickým osobám, pro které o přidělení rodného čísla zažádá Česká správa sociálního zabezpečení nebo okresní správa sociálního zabezpečení; cizincům, kterým byla na území České republiky udělena mezinárodní ochrana formou azylu nebo doplňkové ochrany; cizincům s povolením k pobytu na území České republiky, kterým toto povolení vydalo Ministerstvo vnitra; pro potřeby policie, celní správy a zpravodajských služeb.


Přidělení rodného čísla

Rodné číslo je přiděleno každému občanovi České republiky buď při narození nebo při získaní občanství nebo cizincům splňujícím zákonem stanovené podmínky. V ustanovení § 16 zákona je uvedeno komu se rodné číslo přiděluje. Výdejové místo přidělí rodné číslo:

fyzické osobě při narození nebo osvojení občanovi, který rodné číslo dosud neměl cizinci s povolením k pobytu na území České republiky cizinci, kterému byla na území České republiky udělena mezinárodní ochrana formou azylu nebo doplňkové ochrany cizinci, který o přidělení požádá a splní podmínky zvláštních předpisů; fyzické osobě, pro kterou o přidělení rodného čísla zažádá Česká správa sociálního zabezpečení nebo okresní správa sociálního zabezpečení.


Přidělení rodného čísla cizinci


Se vstupem České republiky do Evropské unie, zejména do Schengenského prostoru, začali cizinci s povoleným pobytem žádat o udělení rodného čísla. 

Cizinec podává odůvodněnou žádost písemně, buď je sepsána v českém jazyce, nebo musí mít úředně ověřený překlad s úředně ověřeným podpisem. Podpis nemusí být úředně ověřen, pokud žadatel žádost podepíše před zaměstnancem výdejového místa, nebo žádost o udělení rodného čísla podala Česká správa sociálního zabezpečení nebo okresní správa sociálního zabezpečení. Žadatel k žádosti musí připojit kopii o datu a místě narození a státním občanství. Pokud tyto údaje nejsou v českém jazyce, tak žadatel musí doložit úředně ověřený překlad. Pokud žádost podává Česká správa sociálního zabezpečení nebo okresní správa sociálního zabezpečení, tak zde stačí překlad od těchto institucí.


Změna rodného čísla


Změnou rodného čísla se rozumí přidělení nového rodného čísla. Změna rodného čísla se provádí vždy, když totožné rodné číslo bylo přiděleno nejméně dvěma nositelům, bylo přiděleno chybné rodné číslo (není-li dělitelné jedenácti či nesplňuje další zákonné podmínky), došlo-li k osvojení nebo změně pohlaví, jelikož prostřední dvojčíslí poukazuje na to, zda se jedná o muže čí ženu.


Žádost o ověření rodného čísla

 

Pokud má nositel rodného čísla pochybnosti o správnosti nebo jedinečnosti rodného čísla, či nevlastní žádný doklad s rodným číslem (ztráta při živelných pohromách, odcizení, či ztráta dokumentů,…), tak podá žádost na Ministerstvo vnitra k ověření rodného čísla. K žádosti se připojuje kopie rodného listu nositele rodného listu či jiný doklad o datu a místě narození. Ministerstvo vnitra ověří rodné číslo v registru a také prověří postup výdejového místa pří přidělování rodného čísla. O výsledku uvědomí žadatele a uvědomí o tom nositele duplicitního rodného čísla. Sdělení o ověření rodného čísla musí být žadateli doručeno do vlastních rukou. O změně rodného čísla se provádí záznam v registru.

Ověřování rodného čísla se provádí také v případě, když se žadatel nemůže žádným způsobem prokázat jako nositel rodného čísla. Nedisponuje žádným z dokladů o rodném čísle. Tomuto se říká osvědčování rodného čísla, které upravuje v ustanovení § 17c zákona. Ministerstvo vnitra zjistí podle údajů vedených v registru a po prověření správnosti postupu výdejového místa, že:         a)        bylo přiděleno rodné číslo uvedené v žádosti o osvědčení rodného čísla         b)        bylo přiděleno jiné rodné číslo než v žádosti o přidělení         c)        rodné číslo nebylo přiděleno.

V případech uvedených v písmenech a) a b) ministerstvo vydá doklad o rodném čísle obsahující údaje o nositeli rodného čísla, přidělené rodné číslo, jakým výdejovým místem bylo vydáno a kdy bylo vydáno. O vydání dokladu o rodném čísle je veden záznam do registru. Doklad o rodném čísle musí být také žadateli o osvědčení doručen do vlastních rukou.

Změny rodných čísel provádí výdejová místa, která původní rodné číslo vydala. Ministerstvo vnitra zajišťuje pouze změny rodných čísel, které byly vydány před účinností z. č. 133/2000 Sb.

Nositel také může požádat ministerstvo o potvrzení změny rodného čísla, pokud ji nemůže jinak doložit. Ministerstvo na základě údajů uvedených v registru prověří, zda byla změna provedena a poté potvrdí, zda byla provedena změna rodného čísla, žadateli sdělí datum a důvod provedení změny a původní rodné číslo (pokud lze zjistit z archivních materiálů), či nebyla-li provedena změna rodného čísla.


Závěr


Rodné číslo se v mnoha kontextech používá jako jednoznačný identifikátor, který je nejpoužívanějším identifikátorem. Provází člověka od narození až do smrti, nelze mít více rodných čísel, pouze jedno. Zpracování rodného čísla je možné pouze se souhlasem nositele rodného čísla nebo tam, kde to zákon připustí. Bez souhlasu nositele rodného čísla může být rodné číslo uvedeno pouze tam, kde je to zákonem výslovně stanoveno. Původně mělo rodné číslo sloužit ke komunikaci mezi občanem a státem. Nyní má velké využití v každodenním životě, používá se ve funkci čísla pojištěnce pro zdravotní a sociální pojištění, ke komunikaci s úřady…


Advokátní kancelář JELÍNEK & Partneři s.r.o. Mgr. Nikola Senetová Pardubice - Dražkovice 181, PSČ 533 33 tel./fax: +420466310691 gsm:      +420 724 794 986 www.advokatijelinek.cz

210 zobrazení0 komentářů
bottom of page