top of page
  • Obrázek autoraAK Jelínek

Problematika chovu zvířat v nájmu

Pronajímatel si nepřeje zvířata v bytě. Věta, se kterou se často setkáváme v realitních inzercích. Je však tento zákaz ze strany pronajímatele oprávněný? Může pronajímatel omezit či dokonce zakázat chov zvířat v pronajatém bytě či domě? A je vůbec potřeba souhlasu pronajímatele s chovem zvířete? Právní úprava starého občanského zákoníku se tomuto problému nijak nevěnovala, konkrétní ustanovení ohledně chovu zvířat je jedna z mnohých novinek v oblasti nájmu, které přinesl nový občanský zákoník.


Může pronajímatel zakázat chov zvířete v bytě?

Právo chovat zvíře v bytě či domě je stále velmi diskutovaným tématem, jelikož rozděluje společnost na milovníky a odpůrce zvířat. Dle nového občanského zákoníku má nájemce právo chovat v bytě zvíře, aniž by mu v tom mohl pronajímatel bránit, či dokonce chov zvířat striktně zakazovat, jelikož by se jednalo o diskriminaci nájemníků. Jediným případem, kdy může pronajímatel nájemci zakázat chov zvířete je, pokud tento chov pronajímateli, ale např. i ostatním obyvatelům domu, působí obtíže, které jsou nepřiměřené poměrům v domě. Jedná se tak o určitý kompromis mezi lidskou potřebou chovat zvířata a zájmem pronajímatele na řádném užívání pronajatých bytů či domů, a s tím souvisejícím jejich nepoškozováním.


Nepřiměřené obtíže – co si pod tím představit

Nepřiměřené obtíže mohou spočívat např. v hluku, jako je neustálé hlasité štěkání psů či jejich vytí nebo křičící ptáci. Dále může záležet i v znečištění či zápachu, které může zvíře způsobovat. Nutné je přihlížet i k nebezpečnosti zvířete, např. jedovatý had může působit větší obtíže než třeba strašilka či křeček. Velkou roli pak hraje i počet chovaných zvířat, pakliže bude nájemce v bytě 2+1 chovat jednu kočku, nelze mluvit o nepřiměřených obtížích, o jinou situaci by se však jednalo, pokud by choval koček dvacet. Opomenout pak nejde ani to, zda se jedná o malý byt v činžovním domě nebo rodinný dům na venkově. Je tak například naprosto nemyslitelné chovat v bytě zvířata jako slepice či vícero králíků, v případě rodinného domu na vesnici by však chov těchto zvířat nepředstavoval žádné nepřiměřené obtíže. Bude tak nutné v každé situaci individuálně posuzovat, zda dané konkrétní zvíře či zvířata mohou působit pronajímateli či ostatním obyvatelům nepřiměřené obtíže, a tedy pronajímatel může nájemci jejich chov zakázat. S ohledem na povahu věci připadají v úvahu i situace, kdy pronajímatel zakáže zvířata v bytě či domě i pokud zde zatím pouze existuje velká pravděpodobnost vzniku budoucích obtíží. Nelze tak např. po pronajímateli spravedlivě žádat, aby vyčkal útěku nebezpečného hada.


Co dělat když zvíře působí obtíže?

Pokud nastane situace, kdy zvíře buď pronajímateli, či i ostatním obyvatelům domu, působí takové obtíže, jež ztrpčují či zhoršují bydlení ostatních, či určitým způsobem i ohrožují na zdraví, jako např. nebezpečné či agresivní zvíře, lze jednání nájemce posuzovat jako hrubé porušení povinností, které může vést i k vypovězení nájmu ze strany pronajímatele. Ne vždy si však musí být nájemce vědom toho, že zvíře obtěžuje či jakkoliv nepřiměřeně ruší ostatní obyvatele, vypovězení nájmu by tak měla předcházet výzva ze strany pronajímatele ke zjednání nápravy. Pokud se ovšem bude jednat o opakovaný problém, na který je nájemce upozorňován jak ze strany pronajímatele, tak ze strany ostatních obyvatelů, jedná se o hrubé porušení, na základě kterého může být nájem vypovězen. Chov zvířat s sebou může dále nést zvýšené náklady na údržbu společných částí domu, jako např. výkaly psů, nájemce je povinen tyto náklady pronajímateli nahradit. 


Shrnutí závěrem

Pronajímatel nemůže nájemci chov zvířat v bytě či domě zakázat, leda že by se jednalo o případ, kdy by zvíře působilo nepřiměřené obtíže pronajímateli či ostatním obyvatelům v domě. Zda se jedná o nepřiměřené obtíže je nutno posuzovat v každém případě individuálně s ohledem na povahu zvířete, ale i předmět nájmu. V případě, že by pronajímatel bezdůvodně zakázal nájemci chov zvířat, nebude se k tomuto ustanovení smlouvy přihlížet. Pokud už si ale smluvní strany v uzavírané nájemní smlouvě ujednají právo nájemce chovat v bytě určité zvíře, pak pronajímatel nemůže v tomto chovu nájemci bránit, i kdyby následně působil obtíže v domě či zvyšoval náklady na údržbu společných prostor. 


Advokátní kancelář JELÍNEK & Partneři s.r.o.

Mgr. Hedvika Vítková

Pardubice - Dražkovice 181, PSČ 533 33

www.advokatijelinek.cz


Zdroje:1) zákon č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník, § 22582) ŠVESTKA, Jiří a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek V. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluver, a.s., 2014.3) Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055–3014). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014.

802 zobrazení0 komentářů
bottom of page