top of page
  • Obrázek autoraAK Jelínek

Energetické štítky, aneb další povinnost pro pronajímatele

Zákonem č. 318/2012 Sb. došlo s účinností k 1.1.2013 k významné novelizaci zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií. Jeho praktický dopad pocítili všichni vlastníci nemovitostí v souvislosti s výkonem jejich vlastnického práva, zejména z hlediska uzavření nájemního vztahu či úplatného zcizení nemovitosti v oblasti průkazu energetické náročnosti budovy.


Co rozumět pod pojmem průkaz energetické náročnosti budovy?

Průkazem energetické náročnosti budovy se rozumí dokument obsahující zákonem stanovené informace o energetické náročnosti budovy, tedy o množství energie, které je nezbytné pro pokrytí energetické potřeby spojené s jejím užívám, tedy energie nezbytné pro vytápění, chlazení, větrání, úpravu vlhkosti vzduchu, přípravu teplé vody a osvětlení. Tyto informace jsou poté zpracovány formou tzv. energetického štítku, jímž jsou označovány výrobky se spotřebou elektrické a jiné energie. Energetická náročnost budovy je odstupňována škálou od jedné do sedmi kategorií (abecední vyjádření, kdy A znamená mimořádně úspornou budovu, písmeno G pak budovu mimořádně nehospodárnou). Zpracování energetického štítku provádí energetický specialista, který je držitelem oprávnění od Ministerstva průmyslu a obchodu. V závislosti na povaze budovy se poté odvíjí cena za zpracování energetického štítku. Aktuální ceny začínají na částce cca 2.000,- Kč a jsou odvislé od podlahové plochy a povahy předmětné nemovitosti.


Kdo je povinen zpracovat průkaz energetické náročnosti budovy?

V souvislosti s výkonem vlastnického práva, konkrétně z hlediska pronájmů bytů, domů či prostor souvisejících s podnikáním, zakládá zákon povinnost k zajištění průkazu vlastníkovi budovy či společenství vlastníků jednotek (u bytových domů) pro užívané bytové domy nebo administrativní budovy se vztažnou plochou větší než 1000 m2 do 1.1.2017 a plochou menší než 1000 m2 do 1.1.2019 a dále při prodeji budovy nebo její ucelené části či při pronájmu budovy.


Povinnost opatřit průkaz energetické náročnosti budovy se s účinností k 1.1.2016 bude týkat i ucelené části budovy - jednotky, tedy nejenom pronájmu budovy jako celku. Nájemci má vlastník povinnost předat energetický průkaz, nebo jeho úředně ověřenou kopii, nejpozději při podpisu nájemní smlouvy. S tím souvisí také povinnost informovat potenciálního nájemce již prostřednictvím inzerce, dle přesné dikce zákona „v informačních a reklamních materiálech.“ 


Zákon o hospodaření energií zakládá povinnosti v souvislosti s průkazem energetické náročnosti vlastníkům jednotek samotných, nikoli jen vlastníkům budov a společenstvím vlastníků jednotek, avšak průkaz zpracovaný pro budovu, je také platným průkazem pro ucelenou část budovy včetně jednotky, a pokud vlastníkovi jednotky nepředloží příslušné společenství vlastníků jednotek k jeho písemné žádosti průkaz k budově či její ucelené části, lze jej nahradit předložením vyúčtování dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie pro příslušnou jednotku za uplynulé 3 roky.


Sankce za nedodržení povinností

Kontrolou nad porušováním povinností je pověřena Státní energetická inspekce, která v případě zjištění porušení povinnosti koná řízení o správním deliktu a vybírá a vymáhá peněžité sankce. Zákon rozlišuje porušení povinnosti fyzickou a právnickou osobou. V případě porušení zákona fyzickou osobou se jedná o přestupek, za nějž je možno uložit pokutu až do výše 100.000,- Kč. V případě ostatních subjektů, tedy podnikajících osob fyzických, právnických osob, společenství vlastníků jednotek, zakládá porušení zákona správní delikt, za který může být uložena pokuta až do výše 5.000.000,- Kč.


Shrnutí na závěr

Od 1.1.2016 bude vlastník jednotky povinen předložit nájemci průkaz energetické náročnosti budovy, nebo jeho ověřenou kopii, nájemci, a to nejpozději při podpisu nájemní smlouvy. Vlastník jednotky má povinnost informovat o energetické náročnosti nemovitosti potenciálního nájemce už při inzerování, v informačních a reklamních materiálech, přičemž zde stačí uvést uvedení ukazatelů, tedy energetické náročnosti odpovídající písmeno. Průkaz je platný po dobu 10 let ode dne data jeho vyhotovení nebo do provedení větší změny dokončené budovy a musí být vyhotoven energetickým specialistou.

Od účinnosti prováděcí vyhlášky k energetickému zákonu bylo energetickými specialisty provedeno řádově několik desítek kontrol dodržování povinnosti, od 1.1.2016, v souvislosti se zajišťováním průkazů energetické náročnosti týkajících se i samostatných jednotek, lze očekávat nárůst kontrol, a je tedy třeba dbát povinností uložených vlastníkovi a předejít tak vysoké peněžité sankci za jejich nedodržení.


Zdroj: Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií,Zákon č. 318/2012 Sb., kterým se mění zák. č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií


Advokátní kancelář JELÍNEK & Partneři s.r.o.

Mgr. Simona Votřelová

Pardubice - Dražkovice 181, PSČ 533 33

www.advokatijelinek.cz

27 zobrazení0 komentářů
bottom of page