Vytrvalost | Tradice | Odhodlání

otevřít menu zavřít menu

Články

Právo styku rodiče zbaveného osobní svobody s nezletilým dítětem

Dle ustanovení § 865 odst. 1 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, náleží rodičovská odpovědnost oběma rodičům, ledaže by jí byli zbaveni. Rodičovská odpovědnost dle ust. § 858 občanského zákoníku zahrnuje práva a povinnosti rodičů, které spočívají kromě jiného také v osobním styku s dítětem.

zobrazit více

Zprostředkovatelská smlouva – pozor na nárok, který je vymáhán

Zprostředkovatelské smlouvy týkající se zprostředkování převodu nemovité věci patří z pohledu posuzování jejich platnosti či neplatnosti k jedněm z nejproblematičtějších druhů smluv.

zobrazit více

Ukládání ochranného léčení a jeho prostupnost s institutem zabezpečovací detence

Ochranné léčení je druhem trestní sankce, konkrétně ochranného opatření, jehož hlavním účelem je terapeutické působení na osoby, které se dopustily trestného činu nebo činu jinak trestného.

zobrazit více

K některým aspektům souvisejícím s působením odborové organizace u zaměstnavatele

Právo odborově se sdružovat zakotvuje už Listina základních práv a svobod, která upravuje právo každého svobodně se sdružovat s jinými na ochranu svých hospodářských a sociálních zájmů.

zobrazit více

Vznik nových závazků dlužníka jako důvod pro zrušení schváleného oddlužení

Insolvenční řízení je zvláštní soudní řízení, jehož účelem je uspořádání majetkových poměrů mezi věřiteli a dlužníkem.

zobrazit více

Odvolání daru pro nevděk a postup dárce při jeho uplatnění

Darování je dle definice obsažené v ustanovení § 2055 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) právní jednání, kdy darovací smlouvou dárce bezplatně převádí vlastnické právo k věci nebo se zavazuje obdarovanému věc bezplatně převést do vlastnictví a obdarovaný dar nebo nabídku přijímá.

zobrazit více

„VELKÝ FACEBOOKOVÝ ÚNIK“ ANEB JAK SI CHRÁNIT SOUKROMÍ NA INTERNETU

Zatímco Spojené státy americké v posledních týdnech žijí svůj sdílený sociální život na Facebooku v pobouření a ve strachu z úniku osobních údajů ve prospěch politicky profanovaných společností, většina Čechů i nadále přemýšlí, která fotografie jejich dítěte půjde nejlépe „na zeď“ vedle fotografií nového auta, babičky nebo líbajícího se páru.

zobrazit více

Nejčastější pochybení zjištěná při implementaci GDPR

Dne 27. dubna 2016 bylo Evropským parlamentem a Radou EU přijato Nařízení č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, tzv. General Data Protection Regulation (dále jen „GDPR“ nebo „Nařízení“), jehož účinnost nastává dnem 25. 5. 2018.

zobrazit více

Společné řízení o přestupku – důsledky nesprávné aplikace v praxi

I když se jedná o zdánlivě jednoduchou záležitost, dochází v praxi k situaci, kterou chceme v tomto článku popsat, když v důsledku nesprávné aplikace tohoto institutu policií, došlo k zásadní změně následků pro pachatele přestupku.

zobrazit více

BYOD z perspektivy GDPR

Koncept BYOD představuje progresivní a svým způsobem velmi pragmatický model zaměstnanecké politiky, který zvyšuje pracovní komfort zaměstnanců. Podstatou tohoto konceptu je umožnit zaměstnancům výkon práce na vlastních zařízeních, typicky noteboocích, tabletech či chytrých telefonech.

zobrazit více

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR jako jedno z kritérií při posouzení žádosti o zápis školy s online výukou do rejstříku škol a školských zařízení

S příchodem moderních technologií nám byly otevřeny možnosti pro online výuku představující pokrokovou a účinnou formu vyučování.

zobrazit více

Předpoklady zproštění se odpovědnosti zaměstnavatele za škodu nebo nemajetkovou újmu vzniklou pracovním úrazem

Při poškození zdraví zaměstnance, ke kterému došlo ve spojitosti s výkonem jeho zaměstnání, je vždy primární otázkou posouzení toho, zda byly v daném případě splněny podmínky pro posouzení úrazu jako úrazu pracovního.

zobrazit více

Podstatný omyl, který (ne)způsobuje neplatnost smlouvy

Občanský zákoník zakotvuje pravidlo, že jednání v omylu o rozhodující skutečnosti, pakliže byl omyl vyvolán druhou stranou, je neplatné. Obdobné ustanovení obsahoval také občanský zákoník účinný do 31. 12. 2013.

zobrazit více

Dědické právo osvojence v případě osvojení zletilého

Osvojení nebo také adopce je statusovou změnou, přičemž se jedná o imitaci biologického svazku rodičovství přirozeného. Ust. § 794 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (díle jen „občanský zákoník“) stanoví legální definici osvojení, tedy že osvojením se rozumí přijetí cizí osoby za vlastní.

zobrazit více

Nový zákon o přestupcích – osoba přímo postižená spácháním přestupku

Dne 1. července 2017 vešel v účinnost zákon č. 250/2016 Sb. „O odpovědnosti za přestupky a řízení o nich“, dále jen ZOP, kterým byl upraven institut tzv. návrhového přestupku. V tomto článku chceme popsat změny, které v této problematice nový zákon přinesl.

zobrazit více

K některým aspektům vazby útěkové

Útěková vazba je coby vazební důvod zakotvena v ustanovení § 67 písm. a) TrŘ a jejím cílem je zajistit přítomnost obviněného pro účely trestního stíhání a následně i k případné realizaci trestní sankce.

zobrazit více

Lichevní smlouvy v občanském zákoníku

Před účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) měl účastník smlouvy, kterou uzavřel v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, dle ustanovení § 49 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“ nebo „stará právní úprava“) možnost odstoupit od takové smlouvy.

zobrazit více

Zjištění rodinného stavu vs. prohlášení o pravdivosti

Ještě do nedávna obsahoval Občanský průkaz mimo jméno, příjmení, bydliště a další podstatné údaje také údaj o rodinnému stavu občana. Nyní už se ale s údaji typu „svobodný“, „vdaná“, „ženatý“, či „rozvedená“ setkáme jen zřídka, neboť, od počátku roku 2012 není povinné uvádět v občanském průkazu rodinný stav občana.

zobrazit více

Výpověď z nájmu a její doručení

Pro účinnost jednostranných právních jednání a počátku běhu lhůt z nich vycházejících je dle občanského zákoníku rozhodující den doručení adresátovi. Stejná pravidla platí i v případě doručování mezi stranami nájemní smlouvy, kdy je stěžejní zejména doručení výpovědi, neboť doručení výpovědi adresátovi je podmínkou pro běh případně výpovědní doby a následné skončení nájmu.

zobrazit více

Podnájem – specifika podnájmu – zhodnocení podnájemního bytu

Jestliže bydlíte v podnájmu, nebo třeba zatím jenom uvažujete o podnájmu jako formě bydlení, vždy si nejprve musíte uvědomit specifika tohoto právního závazku. Zcela nepochybně na prvním místě byste měli brát v potaz, že se v případě nájmu a podnájmu nejedná o totéž.

zobrazit více

Problematika chovu zvířat v nájmu

Pronajímatel si nepřeje zvířata v bytě. Věta, se kterou se často setkáváme v realitních inzercích. Je však tento zákaz ze strany pronajímatele oprávněný? Může pronajímatel omezit či dokonce zakázat chov zvířat v pronajatém bytě či domě?

zobrazit více

Nájemné a změna jeho výše

Za nájemné se označuje úplata za užívání pronajaté věci nájemcem. Povinnost platit nájemné vzniká nájemci na základě nájemní smlouvy uzavřené s pronajímatelem. O tom, zda je nutné v nájemní smlouvě uvést výši nájemného a zda lze jeho výši měnit, pojednává tento článek.

zobrazit více

Energetické štítky, aneb další povinnost pro pronajímatele

Zákonem č. 318/2012 Sb. došlo s účinností k 1.1.2013 k významné novelizaci zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií. Jeho praktický dopad pocítili všichni vlastníci nemovitostí v souvislosti s výkonem jejich vlastnického práva, zejména z hlediska uzavření nájemního vztahu či úplatného zcizení nemovitosti v oblasti průkazu energetické náročnosti budovy.

zobrazit více

Zhodnocení pronajatého bytu nebo domu

Rozhodne-li se pronajímatel provést stavební úpravy, které zvyšují hodnotu bytu, který pronajímá, často to vede i ke zlepšení podmínek bydlení v bytě nebo rovnou v celém domě. S takovými úpravami se většinou pojí nemalé náklady.

zobrazit více

Vyklizení a předání bytu nájemcem

Nájemní vztah je závazkový právní vztah, v rámci kterého se pronajímatel zavazuje poskytnout nájemci k dočasnému užívání určitou věc a nájemce je povinen za užívání této věci hradit pronajímateli nájemné.

zobrazit více

Smrt nájemce

Uzavřením nájemní smlouvy vznikají nájemci a pronajímateli určitá práva a povinnosti. Kdo se ale stane oprávněným a povinným v případě, že dosavadní nájemce zemře? Může pronajímatel sám vyklidit byt zemřelého nájemce, aby jej mohl dále užívat ke svému účelu, tzn. K pronájmu jiné osobě?

zobrazit více

Opravy bytu, domu a nebytového prostoru – kdo je dle zákona k čemu povinen

Kdo je dle zákona k čemu povinen? V souvislosti s nájmem bytu, domu či nebytového prostoru často dochází k nutnosti oprav, ať již drobných či větších. Ovšem právě roztřídění, zda se ještě jedná o tzv. běžnou údržbu a drobnou úpravu, či zda už se jedná o udržování bytu ve stavu způsobilém k užívání, je zcela zásadní pro určení, kdo je povinen opravu provést a uhradit.

zobrazit více

Nájem a trvalý pobyt

Často se lze setkat s inzeráty na pronájem bytu s vyznačenou poznámkou „ne trvalý pobyt“. Jakým způsobem může či nemůže pronajímatel ovlivňovat evidenci pronajímaného bytu jako adresu trvalého pobytu nájemce, jaká rizika s tímto mohou být spojena a jak trvalý pobyt nájemce zrušit?

zobrazit více

Diskriminace zájemce o nájem bytu

Pronajímatel bytu se může dopustit diskriminace, pokud v nabídce pronájmu vyloučí například příslušníky určitého etnika či národnosti. Takové jednání může být považováno za diskriminaci ve formě navádění dle § 4 odst. 5 antidiskriminačního zákona a vystavuje se tak riziku žaloby a požadavků na odškodnění ze strany odmítnutého zájemce.

zobrazit více

Zvyšování počtu osob v nájemcově domácnosti

Nájemce má právo realizovat v pronajatém bytě svůj soukromý a rodinný život a za tímto účelem přijímat návštěvy a nové členy domácnosti. Proti tomu stojí zájmy pronajímatele plynoucí z jeho vlastnického práva k bytu.

zobrazit více

Vystěhování nájemce, odvrtání zámků vs. trestný čin porušování domovní svobody

Nájemní smlouvou k bytu se pronajímatel, potažmo vlastník, zaváže přenechat nájemci byt k zajištění bytových potřeb. Z této obligace plynou pro obě smluvní strany práva a povinnosti. Zatímco nájemce je především povinen byt užívat řádně v souladu s nájemní smlouvou, pronajímatel se zavazuje přenechat byt nájemci tak, aby jej mohl užívat a bylo mu u…

zobrazit více

Vliv změny vlastníka bytu na nájem

V současné době není neobvyklé, že dochází ke změnám vlastníků pronajatých nemovitostí, ať už na základě dědictví, soudního rozhodnutí, darování, koupě nebo jiného právního titulu. Tyto změny jistým způsobem ovlivňují i nájemní vztah.

zobrazit více

Smluvní pokuty u nájmů skončily

Smluvní pokuta je upravena v § 2048 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v oddílu nazvaném utvrzení dluhu. Smluvní pokuta tak společně s institutem uznání dluhu tvoří novou právní kategorii. Důvod je, že funkcí smluvní pokuty není dluh zajistit, nýbrž posílit postavení věřitele.

zobrazit více

Odevzdání bytu nájemci

Termín a způsob odevzdání bytu nájemci si primárně může pronajímatel s nájemcem dohodnout. Pakliže tak neučiní, upravuje občanský zákoník pravidla, která se k odevzdání bytu váží. Níže bude uvedena zákonná úprava i možnosti její smluvní modifikace.

zobrazit více

Právní úprava jistoty a možnosti jejího čerpání

Peněžní jistotu, dříve známou jako kauci, dává nájemce pronajímateli z toho důvodu, aby bylo v maximální možné míře zajištěno splnění povinností nájemce v době trvání nájemního vztahu.

zobrazit více

Odklad zrušení spoluvlastnictví na základě rozhodnutí soudu

Podle ust. § 1140 odst. 1 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) nikdo nemůže být nucen ve spoluvlastnictví setrvat, čili s někým vlastnit dohromady nějakou věc. Spoluvlastník může dle ust. § 1140 odst. 2 občanského zákoníku kdykoli žádat o své oddělení ze spoluvlastnictví, lze-li předmět spoluvlastnictví rozdělit, nebo o zrušení spoluvlastnictví.

zobrazit více

Novinky v ochraně osobních údajů aneb nařízení Evropské komise GDPR

Jednou z oblastí, které byla v poslední době věnována na poli evropské právní úpravy zásadní pozornost, je ochrana osobních údajů. Evropský parlament a Rada EU přijali Nařízení č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „Nařízení“), které je přímo aplikovatelné, závazné a účinné od 25. 5. 2018.

zobrazit více

Informační povinnost cestovní kanceláře o vízových a pasových povinnostech

Splnění vízové a pasové povinnosti je jednou z klíčových podmínek pro umožnění vstupu fyzické osoby, zákazníka cestovní kanceláře (dále též jen „CK“) na území státu, kde se nachází cílová turistická destinace.

zobrazit více

Zákaz donucování k sebeobviňování, neboli nemo tenetur se ipsum accusare

Jedním z důležitých stavebních kamenů zajišťující právo na spravedlivý proces je zásada zákazu donucování k sebeobviňování, neboli nemo tenetur se ipsum accusare. Tato zásada s bohatou historií sahající až do starověku je v současném českém právu upravena a promítnuta do několika právních předpisů, a to jak vnitrostátních, tak mezinárodních.

zobrazit více

Pojetí objektivní odpovědnosti za poškození automobilu zaparkovaného na parkovišti ubytovacího zařízení

Pojetí odpovědnosti za škodu je v zákoně č. 89/2012Sb., občanský zákoník upraveno poměrně široce v ust. §2894 a nasl.. V ust. §2920 a nasl. se pak občanský zákoník snaží postihnout co největší množství situací, ve kterých je dovozována objektivní odpovědnost za vznik škody.

zobrazit více

Průběh dobrovolné likvidace společnosti s ručením omezeným (část II.)

Rozhodnou-li se společníci ukončit činnost společnosti s ručením omezeným (dále jen „společnost“) a tuto společnost zrušit a zlikvidovat, hovoří se o tzv. likvidaci dobrovolné.

zobrazit více

Poskytnutí dobrovolného příplatku akcionářem do akciové společnosti

Předmětem tohoto článku je podání výkladu právní úpravy poskytování finančních prostředků do akciové společnosti formou příplatku akcionáře mimo základní kapitál společnosti.

zobrazit více

Forma plné moci po novele občanského zákoníku

Již za účinnosti zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, byla problematika formy plné moci předmětem častých diskuzí. Tyto ani po rekodifikaci soukromého práva neustaly, ba naopak získaly na intenzitě, a to především s ohledem na dikci § 441 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „ObčZ“), jež zapříčinila v praxi, zejména v korporátní oblasti, nemalé praktické problémy.

zobrazit více

Prodej lékařské praxe

Prodej lékařské praxe v dnešní době není ničím neobvyklým, a to především u lékařů, kteří nástupem vyššího věku zvažují odchod do penze nebo i z jiných důvodů zvažují odchod z oboru.

zobrazit více

K některým aspektům mající vliv na určení výše výživného pro nezletilé či zletilé dítě

Vyživovací povinnost rodiče vůči dítěti vzniká již narozením dítěte a prakticky trvá až do doby, kdy je dítě schopno samo se živit, ať už se jedná o dítě nezletilé, či zletilé.

zobrazit více

Nový institut ochranného opatření řešící zabrání části majetku podle návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) a jeho dopady

Dne 9. Prosince 2016 Poslanecká sněmovna vyslovila souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník (dále jen „trestní zákoník“), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), (dále jen „trestní řád“), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, podl…

zobrazit více

Aktivní a pasivní legitimace ve věci bezdůvodného obohacení

Bezdůvodné obohacení je občanským zákoníkem definováno jako obohacení bez spravedlivého důvodu. Kdo se takto obohatí, musí „ochuzenému“ vydat, oč se obohatil. V následujícím odstavci je pak demonstrativní výčet skutkových podstat, kterými jsou plnění bez právního důvodu, plnění z právního důvodu, který odpadl, protiprávní užití cizí hodnoty a plnění něčeho, co měl obohacený po právu plnit sám.

zobrazit více

Ekonomická kvalifikace – obrat jako kritérium pro schopnost dodavatele splnit veřejnou zakázku

Od 1. října 2016 je účinný zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“), který do procesu zadávání veřejných zakázek přinesl celou řadu změn a novinek dotýkajících se nejen subjektů nakládajících s veřejnými prostředky (zadavatelů), ale též subjektů soukromých řešících veřejné zakázky na straně dodavatelů.

zobrazit více

Posuzování dobré víry ve vztahu k nabytí nemovité věci od nevlastníka

Vlastnické právo je nejvýznamnějším věcným právem vůbec. V souvislosti s převodem tohoto práva platí obecná zásada, že nikdo nemůže převést více práv, než sám má.

zobrazit více

Možnosti pronájmu chaty nebo chalupy aneb jak je správně pronajímat?

Smyslem příspěvku je srovnání možnosti a vhodnosti úpravy závazkových vztahů při přenechání nemovitostí určených k rekreaci, míněno chalup a chat k dočasnému užívání jinému.

zobrazit více

Žádost o podmíněné propuštění odsouzeným

Institut podmíněného propuštění je zakotvený v § 89 a § 90 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „trestní zákoník“).

zobrazit více

Právní úprava evidence přestupků v návaznosti na novelu

Dne 1. října 2016 vstoupil v platnost a účinnost zákon č. 204/2015 Sb. ze dne 23. července 2015, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích (dále jen "přestupkový zákon"), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 269/1994 Sb. o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

zobrazit více

Peněžitá záruka jako opatření nahrazující vazbu a její možná úskalí

Institut vazby představuje nejzávažnější a bezesporu nejdiskutovanější zajišťovací prostředek upravený trestním řádem.

zobrazit více

Obsahové náležitosti výpovědi z nájmu bytu nebo domu s ohledem na specifikaci poučovací povinnosti pronajímatele při výpovědi z nájemní smlouvy

Dříve než se pustíme do vyjmenování těch náležitostí, které musí výpověď z nájmu bytu či domu obsahovat, aby byla ve všech ohledech platná a správná, je nutno připomenout, že z. č. 89/2012 Sb. (dále jen „občanský zákoník“) obsahuje speciální úpravu právě v souvislosti s úpravou nájmu bytu a domu.

zobrazit více

Právo na svobodnou volbu lékaře v konfrontaci s právem odmítnout pacienta

Vnímání zdravotnické péče a vztah pacientů a lékařů, respektive i jiných zdravotnických pracovníků v posledních letech prochází zásadním vývojem, kdy zdravotnictví se stává více či méně službou a dříve zažité systémy direktivního poskytování zdravotních služeb se pomalu a jistě boří.

zobrazit více

Přechod k novému zákonu o zadávání veřejných zakázek

Poměrně aktuálním tématem nejen veřejnoprávních subjektů (potenciálních zadavatelů) ale i subjektů soukromoprávních (potenciálních uchazečů) je v současnosti mj. problematika nového zadávání veřejných zakázek, což se samozřejmě odvíjí od faktu, že se zcela nevyhnutelně blíží termín, kdy nabude účinnosti nový zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejn…

zobrazit více

Zadržení movité věci pronajímatelem

V ustanovení § 2234 z.č. 89/2012 Sb, občanský zákoník v platném znění (dále jen „NOZ“ nebo „zákon“) je uvedeno, že pronajímatel má právo na úhradu pohledávky vůči nájemci zadržet movité věci, které má nájemce na věci nebo v ní.

zobrazit více

Postoupení pohledávky dlužníka jako zvýhodňující právní úkon v insolvenčním řízení

Jedním z právních úkonů, jejichž neúčinnost je relativně často předmětem incidenčních sporů, je také úplatné postoupení pohledávky dlužníka na třetí osobu (často za nominální hodnotu).

zobrazit více

K problematice sousedských práv, zejména s ohledem na vnikající imise

Ačkoli je vlastnické právo jedním ze základních a přirozených lidských práv, není ani toto zcela absolutní.

zobrazit více

Promlčení trestní odpovědnosti

Mezi často diskutovanou problematiku v trestním právu patří i zákonem zakotvená možnost promlčení trestní odpovědnosti, tj. nemožnosti postihnout – potrestat pachatele za spáchaný trestný čin po uplynutí určité zákonem stanovené doby.

zobrazit více

Podmínky k udělení licence ČNB pro poskytování úvěru dle novely zákona o poskytování spotřebitelského úvěru

Poslanecká sněmovna postoupila dne 16. 6. 2016 návrh novely zákona o spotřebitelských úvěrech Senátu ČR, která transponuje Směrnici 2014/17/EU o smlouvách o spotřebitelském úvěru na nemovitosti určené k bydlení.

zobrazit více

Vyjadřovací činnost správce povodí v územním řízení

Správce povodí je státní podnik, právnická osoba provozující podnikatelskou činnost s majetkem státu vlastním jménem a na vlastní odpovědnost, kdy při naplňování svého předmětu činnosti postupuje převážně podle zákona č. 305/2000 Sb., o povodích, v platném znění, zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, v platném znění a zákona č. 254/2001 Sb., o …

zobrazit více

Nabytí svéprávnosti v souvislosti s poskytováním zdravotní péče a souhlasu s jejím poskytováním

Skutečnost, že člověk postupně v průběhu života nabývá svéprávnosti (dříve způsobilosti k právním úkonům) je neoddiskutovatelnou skutečností a faktem, na který v různých případech myslí, ve větší či menší míře, náš právní řád.

zobrazit více

Zákon o registru smluv a povinnost uveřejňovat smlouvy

V prosinci roku 2015 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), dále jen „zákon“.

zobrazit více

Mohou aerolinky zrušit již vystavené letenky z důvodu chyby v ceně?

S rozvojem individuálního cestování u nás rychle přibývá také počet těch, kdo se zabývá hledáním akčních a jiných výhodných letenek, případně sleduje webové portály, které na podobné akce pravidelně upozorňují.

zobrazit více

Právní úprava domén na internetu, postup při řešení sporů z domén

Význam internetu v běžném životě narůstá s každým dalším rokem. A není tomu jinak ani v obchodních vztazích.

zobrazit více

Novela zákona o azylu a její dopady na žadatele o mezinárodní ochranu v České republice

Listopad roku 2015 přinesl na poli právních úprav novelu č. 314/2015 Sb., kterou byl novelizován mimo jiné i zákon č. 325/1999 Sb., o azylu.

zobrazit více

Krátké zamyšlení nad nakládáním se zdravotnickou dokumentací a jejím významu pro ochranu lékaře v soudním řízení

O vlastnictví zdravotnické dokumentace povinně vedené dle ust. § 52 a nasl. zákona č. 372/2011 Sb., zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (dále jen zákon o zdravotních službách) bylo již rozhodnuto Rozsudkem Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 25 Cdo 3562/2009, ze dne 30.8.2011, když bylo postaveno na jisto, že zdravotnic…

zobrazit více

Stanovení výše výživného pro rodiče s vysokými příjmy

Právní úprava výživného pro dítě a základní kritéria pro určování jeho výše jsou obsaženy v § 910 a násl. občanského zákoníku.

zobrazit více

Návrh na předběžné projednání obžaloby jako možnost obhájce k zabránění konání hlavního líčení

Povinností obhájce po celou dobu trestního řízení je důsledně hájit zájmy svého klienta.

zobrazit více

Některé úvahy nad přezkumným řízením správních orgánů

Vzhledem k tomu, že každý subjekt je omylný a správní orgán v  mezích své pravomoci a působnosti rozhoduje o právem chráněných zájmech a povinnostech účastníků správního řízení, je zde možnost vzniku nezákonných nebo nesprávných úředních rozhodnutí.

zobrazit více

Zadávání víceprací z pohledu stávající právní úpravy a připravovaného zákona o zadávání veřejných zakázek

V současnosti prochází legislativním procesem zcela nový zákon o zadávání veřejných zakázek, který by měl nahradit stávající právní úpravu obsaženou především v zákoně č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“).

zobrazit více

Ohrožení pod vlivem jiných návykových látek než alkoholu

Trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky se dopouští ten, kdo ve stavu vylučujícím způsobilost, kterou si přivodil vlivem návykové látky, vykonává zaměstnání nebo jiné činnosti, při kterých může ohrozit zdraví, život nebo zdraví lidí či způsobit značnou škodu na majetku.

zobrazit více

K některým aspektům trestní odpovědnosti právnických osob

Jsou to již čtyři roky, co nabyl účinnosti zákon o trestní odpovědnosti právnických osob, z. č. 418/2011 Sb.,TOPO.

zobrazit více

Soudní dvůr Evropské Unie se bude opět zabývat hypertextovými odkazy

Porušování autorských práv na internetu je v dnešní době velmi aktuálním tématem díky stále narůstajícímu významu celosvětové sítě v životě běžného občana.

zobrazit více

Okamžité zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele

V každém pracovním prostředí se objevují konflikty, problémy a neshody, často ve vztahu mezi zaměstnanci a jejich zaměstnavateli.

zobrazit více

Rodné číslo ve světle zákona o evidenci obyvatel

Rodné číslo je chráněno zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, který jej považuje za osobní údaj.

zobrazit více

Povinné očkování z pohledu zákona o ochraně veřejného zdraví

Cílem tohoto článku je shrnutí problematiky povinného očkování z hlediska platné právní úpravy, včetně sankcí za nedodržení povinnosti podrobit se očkování, a to jak pro povinné osoby a zákonné zástupce dětí mladších 15-ti let, tak i pro lékaře a jejich komparace z obou stran dané problematiky.

zobrazit více

Autorská díla na internetu – nahrávání a stahování

S nástupem informačního věku se právní úprava internetu stává stále relevantnější otázkou. Internet byl během svého zrodu připodobňován ke zcela separátnímu světu absolutní svobody bez hranic, kde se dá existovat bez práva.

zobrazit více

Nahrazení souhlasu jednoho z rodičů při rozhodování o významné záležitosti dítěte ve smyslu § 877 NOZ

Každý rodič vykonává běžná práva a povinnosti týkající se dítěte samostatně. Z obecného principu rodičovství by mělo být samozřejmé, že rodiče jednají ve shodě.

zobrazit více

Zápis do veřejných rejstříků notářem

Přímý zápis do veřejných rejstříků ze strany notářů byl předpokládán již od přijetí zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (dále jen „Zákon o veřejných rejstřících“), který byl přijat v rámci rekodifikace soukromého práva, a jež nabyl účinnosti k 1. lednu 2014.

zobrazit více

Stanovení předpokládané hodnoty u veřejných zakázek zadávaných univerzitami

Problematika zadávání veřejných zakázek vysokými školami patří mezi často diskutované otázky, a to zejména s ohledem na to, jak stanovit předpokládanou hodnotu veřejné zakázky tak, aby byla v souladu s požadavky zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“).

zobrazit více

Ke stanovení náhrady nákladů řízení zahájených před zrušením vyhlášky č. 484/2000 Sb.

Dne 7.5.2015 uplynuly 2 roky ode dne, kdy nabyl účinnosti nález Ústavního soudu č. 116/2013 Sb., kterým bylo rozhodnuto o zrušení vyhlášky č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení a kterou se mění vyhláška Ministerstva s…

zobrazit více

Právní úprava pokračování v trestném činu a speciální recidivy u přečinu krádeže

V tomto článku se budu krátce věnovat problematice právní úpravy přečinu krádeže, zejména s ohledem na postihování případů speciální recidivy a současné pojetí pokračování v trestném činu. V trestněprávní praxi nezřídka dochází k případům, kdy se pachatelé opakovaně dopouštějí bagatelní majetkoprávní trestné činnosti a s ohledem na platnou a účinno…

zobrazit více

Nahlížení do spisu u stavebního úřadu-právo na pořízení kopie části nebo celého spisu

Právo nahlížení do spisu upravuje obecně zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a to v ustanovení § 38. Ustanovení § 38 odst. 4 potom výslovně stanoví, že: „právem nahlížet do spisu je spojeno právo činit si výpisy a právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části“. V následujíc…

zobrazit více

Občanské sdružení versus spolek dle nového občanského zákoníku

Přijetí zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“) přineslo změny v oblasti právní úpravy neziskových organizací. V následujícím textu bude pozornost věnována problematice dosavadních občanských sdružení a jejich „přeměny“ v novou právní formu, zákonem označovanou jako zapsaný spolek, a tomu, jaké povinnosti z účinnosti nového zákon…

zobrazit více

K postupu zadávání veřejné zakázky v jednacím řízení bez uveřejnění dle § 34 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.

Předkládaný článek uvádí základní podmínky zadavatele při zadávání veřejných zakázek postupem dle jednacího řízení bez uveřejnění (dříve též nazývaného „výzva jednomu zájemci“), dle ustanovení § 34 zákona č. 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách, v platném znění (dále v textu jen „JŘBU“ a „zákona“), tedy jednacím řízením bez uveřejnění.

zobrazit více

Má poškozený nárok na náhradu nákladů, jež vydal v souvislosti s uplatněním škody či újmy v trestním řízení?

Pokud jste se stali obětí trestného činu, možná přemýšlíte, zda se Vám vůbec vyplatí škodu či újmu uplatnit v trestním řízení. Zda nebudete jen zbytečně vynakládat další finanční prostředky, které Vám nikdo nenahradí. To je ale velký omyl. Po právní moci odsuzujícího rozhodnutí máte jako poškozený nárok, aby vám odsouzený nahradil náklady potřebné k účelnému uplatnění nároku v trestním řízení.

zobrazit více

Historie veřejných zakázek

Již od počátku lidské civilizace hrály klíčovou roli při rozvoji státu a společnosti veřejné zakázky zadávané na základě veřejných obchodních soutěžíc nebo veřejných řízení.

zobrazit více

Předvolání obviněného z přestupku k ústnímu jednání

V řízení o přestupku správní orgán po ukončení přípravného řízení, pokud dojde k závěru, že se jedná o přestupek, spáchala ho konkrétní osoba, která dovršila věku 15-ti let a je příčetná, zahájí dle ust. § 46 zákona č. 500/2004 Sb. (dále jen správní řád) správní řízení a předvolá obviněného jako účastníka přestupkového řízení k ústnímu jednání. Pře…

zobrazit více

Nezákonnost změření překročení rychlosti radarem soukromého subjektu

Na jaře tohoto roku rozhodoval Krajský soud v Hradci Králové opět ve věci, jejímž meritem bylo posouzení toho, zda doklad o změření překročení rychlosti z radaru ve vlastnictví soukromoprávního subjektu je důkazem získaným v souladu s právními předpisy či nikoliv. Svým rozhodnutím pak předmětný soud opět jasně poukázal na meze a způsob výkonu veřejné moci v intencích ústavního pořádku ČR.

zobrazit více

Jak se domoci svých nároků po dopravní nehodě

Nejprve bychom si měli ujasnit, co vlastně je dopravní nehoda. Tato je definována v zákoně č.361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, jako taková událost na pozemních komunikacích, kterou je havárie či srážka, kdy za důležité je považováno to, že se stala nebo byla započata na pozemní komunikaci, a při které dojde k usmrcení nebo zranění…

zobrazit více

Několik poznámek k institutu dodatečných informací k zadávacím podmínkám, prohlídce místa plnění dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

Předkládaná stať se zabývá v krátkém nástinu situací při zadávání veřejných zakázek, kdy po zahájení zadávacího řízení vyvstává situace resp. potřeba vyjasnit či dále ozřejmit konkrétní informace obsažené v zadávacích podmínkách. Podmínky institutu dodatečných informací k zadávacím podmínkám a prohlídky místa plnění jsou upraveny v ustanovení §49 z…

zobrazit více

Průlomový nález Ústavního soudu týkající se možnosti soudního přezkumu územního plánu-rozšíření okruhu osob aktivně legitimovaných k návrhu

Ústavní soud vydal v první polovině letošního roku přelomový nález I. ÚS 59/14, kterým významně rozšířil okruh aktivně legitimovaných k návrhu na zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části v podobě územního plánu, a sice o spolky (dříve občanská sdružení), čímž podstatně přispěl k naplňování Aarhuské úmluvy.

zobrazit více

Změny v oblasti sankcionování správního deliktu:

Hojně diskutovanou problematikou je v oblasti pracovního práva výkon nelegální práce. Pojem nelegální práce je definován v zákoně o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., a to konkrétně v § 5 písm. e). Nelegální prací se rozumí zejména výkon závislé práce fyzickou osobou mimo pracovněprávní vztah, dále také výkon práce cizince v rozporu s vydaným povolen…

zobrazit více

Veřejná podpora poskytovaná profesionálním sportovním klubům

Nezřídka kdy se setkáme se zprávami, že veřejnoprávní subjekt poskytl některému z profesionálních sportovních klubů dotaci, umožňuje mu bezplatné užívání sportoviště ve svém vlastnictví, jako jediný akcionář rozhodl o zvýšení základního kapitálu apod. Cílem tohoto článku je rozbor těchto forem příspěvků z veřejných rozpočtů z hlediska veřejné podpo…

zobrazit více

Některé aspekty trestání mladistvých za správní delikty

V úvodu tohoto příspěvku je třeba zdůraznit, že problematika trestání mladistvých pachatelů správních deliktů, zejména za spáchané přestupky, je v současné době velice opomíjena. Tomu je tak i přes to, že mnohdy jsou to právě přestupky, které představují pomyslný stupínek k závažnějšímu protiprávnímu jednání, které je pak již postihováno v intencích trestněprávních předpisů.

zobrazit více

Dopady rekodifikace soukromého práva na souběh výkonu funkce vedoucího zaměstnance a člena statutárního orgánu obchodní korporace

Zákon o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“) nezavádí explicitní kontinuální úpravu souběhu výkonu funkce člena statutárního orgánu a vedoucího zaměstnance obchodní společnosti, jakou obsahoval zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen „ObchZ“), přestože se s ní v původním návrhu ZOK počítalo. Ustanovení § 61 odst. 3 ZOK stanoví pouze ob…

zobrazit více

Úvaha nad některými nedostatky v oblasti sankcionování právnických osob upravených zákonem č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim

Jak známo, Česká republika (resp. její zákonodárce) se v nedávné době rozhodla přijmout zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (dále jen "ZTOPO"), jež čítá celkem 48 ustanovení. Tento zákon byl vyhlášen ve Sbírce zákonů dne 22.12.2011 a účinným se stal ke dni 1.1.2012. Tímto počinem došlo k nalezení …

zobrazit více

Úloha autorizovaných osob z pohledu zadavatele v rámci dnešního procesu zadávaní veřejných zakázek po technické novele zákona o veřejných zakázkách

V rámci zadávacího procesu při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen „ZVZ“), byla, je a nejspíše bude i v budoucnu řešena otázka úlohy autorizovaných osob, kterými jsou v rámci tohoto článku myšleni autorizovaní architekti, autorizovaní inženýři a autorizovaní technici vykonávající sv…

zobrazit více

Investice, vnos a jejich chápání ve „starém“ a „novém“ občanském zákoníku

Při vypořádávání společného jmění manželů často vyvstává k řešení otázka tzv. vnosů a investicí, je totiž zcela běžné, že manželé do manželství vstupují každý s nějakými výlučnými prostředky a často i s výlučným majetkem.

zobrazit více

Poznámka k účtování odměny opatrovníka (advokáta) ustanoveného v civilním řízení osobám neznámého pobytu dle ustanovení § 29 o.s.ř.

Je patrně již obecně známou skutečností, že ustanovení § 29 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), obsahuje výčet případů a situací, kdy je předseda senátu (tedy i samosoudce) oprávněn (a dokonce i povinen) ustanovit zde uvedeným osobám za účelem zajištění ochrany jejich procesních práv a řádnéh…

zobrazit více

Řízení vozidla bez řidičského oprávnění

Dle § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 361/2000 Sb. (dále jen zákon o silničním provozu) smí řídit motorové vozidlo pouze osoba, která je držitelem řidičského oprávnění pro příslušnou skupinu motorových vozidel. Řidičské oprávnění je možné udělit pouze osobě, která dosáhla věku stanoveného zákonem, je zdravotně i odborně způsobilá k řízení motorových v…

zobrazit více

Možnost určení rozhodce stranami dohodnutou právnickou osobou, jež není stálým rozhodčím soudem před novelou 19/2012 Sb. v obchodních věcech - appointing authority

Tento článek je úvahou nad tím, zda bylo možné platně uzavřít rozhodčí doložku v obchodněprávním styku dvou podnikatelů, a to také s ohledem na novelu zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů (19/2012 Sb.), jež s účinností od 1.4.2012 doplnila původní znění § 7 zákona o větu „Rozhodce může být určen i stranami dohodnu…

zobrazit více

PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ V RUSKÉ FEDERACI

Poslední dobou řada velkých investorů začala vykonávat podnikatelskou činnost na území Ruské federace. Bezesporu je Ruská federace země velkých příležitostí, ale zároveň skrývá řádu překvapení, která nejsou vždy procházkou růžovým sadem. Jednou ze zásadních otázek, kterou obvykle musí investor vyřešit, je zvolit si optimální formu podnikání. Právě…

zobrazit více

Některé aspekty výkladu právní úpravy institutu podmíněného propuštění z výkonu trestu odnětí svobody

V tomto krátkém pojednání bych se rád zabýval otázkami interpretace zákonných ustanovení trestního zákoníku upravujících podávání žádostí o podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody a následné rozhodování o nich obecnými soudy České republiky. Zejména se budu věnovat otázce, jak soudy hodnotí předpoklad vedení řádného života odsouzeného v…

zobrazit více

Výkon závislé práce mimo pracovněprávní vztah u sportovců

Čas od času se médii přeženou články upozorňující na hrozící postihy za výkon závislé práce skrze jiný nežli pracovněprávní vztah, tzv. „švarc systém.“ Ten je vedle nelegální práce cizinců (vykonávajících práci bez povolení k zaměstnání či povolení k pobytu, popřípadě v rozporu s nimi; resp. v rozporu s modrou či zelenou kartou) jedním z typů nelegální práce .

zobrazit více

Osvojení osoby dosahující téměř věku zletilého dle NOZ

Právní úpravou osvojení se zabývá s účinností od 1.1.2014 zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to v § 794 a násl. (dále jen „NOZ“) a zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, a to v § 427 a násl. (dále jen „z.ř.s.“).

zobrazit více

„Elektronizace řízení před ÚOHS“ a nový správní delikt spojený s nesplněním této povinnosti z pohledu zadavatele veřejné zakázky

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen „ZVZ“), zejména ve znění po technické novele provedené zákonným opatřením senátu č. 341/2013 Sb., s účinností od 1. ledna 2014 (dále jen „technická novela“), změnil, mimo jiná další ustanovení, i způsob řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“ nebo „Úř…

zobrazit více

Veřejnoprávní smlouva podle stavebního zákona optikou opomenutého účastníka

Veřejnoprávní smlouvy se na našem území vyskytovaly již za Rakouska-Uherska. Komplexnější obecné úpravy se však veřejnoprávním smlouvám dostalo až v zákoně č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), přičemž nutno pamatovat na to, že s institutem veřejnoprávních smluv se v rámci právního řádu České republik…

zobrazit více

Pár vět k rozsudku Soudního dvora ve věci pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel

Dne 24.10.2013 vynesl Soudní dvůr pod sp.zn. C-22/12 rozhodnutí o předběžné otázce v řízení vedeném Krajským súdem v Prešově mezi účastníky Katarína Haasová proti Rastislavu Petríkovi a Blance Holingové, ve kterém se vyjádřil k výkladu evropských norem vztahujících se k pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel a náhradě nemajetkové újmy.

zobrazit více

Aplikace ustanovení § 17 zákona č. 191/1950 Sb., směnečného a šekového

Tento článek se zabývá úvahou, zda je aplikace ustanovení § 17 zákona č. 191/1950 Sb., směnečného a šekového (dále jen „ZSŠ“) zcela striktní v souvislosti s insolvenčním řízením a popíráním pohledávek přihlášených věřitelů, jež jsou doloženy směnkou indosovanou na nového majitele – přihlášeného věřitele.

zobrazit více

Rozhodovací praxe střídavé výchovy při vzdálenosti bydlišť

V posledních letech výrazně stoupl nejen zájem rodičů o svěření dítěte/dětí do střídavé výchovy, nýbrž i počet rozhodnutí soudů, které upřednostnily svěření dítěte/dětí do střídavé výchovy rodičů před výlučnou výchovou některého z nich.

zobrazit více

Některé aspekty poskytnutí služebního vozidla k osobním účelům zaměstnanců

Pro zaměstnance je možnost bezplatně využívat služební vozidlo i k soukromým účelům zpravidla vítaným bonusem, nicméně je potřeba si uvědomit, že každá mince má dvě strany. V tomto případě není ona bezplatnost až tak ryzí, jak se na první pohled může zdát.

zobrazit více

Zadávání veřejných zakázek v Ruské federaci způsobem veřejné elektronické aukce

Vláda Ruské federace si stanovila velice ambiciózní úkol, kdy je jejím cílem převést v časovém horizontu 1,5 - 2 let zhruba 80% všech procedur souvisejících se zadáváním veřejných zakázek do formy elektronické aukce.

zobrazit více

Některé praktické pohledy na výkon zabezpečovací detence

Na tomto místě bych se rád věnoval některým praktickým otázkám výkonu zabezpečovací detence, tedy nejmladšího druhu ochranného opatření, který byl do našeho právního řádu vnesen zákonem č. 129/2008 Sb., o výkonu zabezpečovací detence, který současně také novelizoval v té době platný a účinný trestní zákon.

zobrazit více

Vydržení vlastnického práva dle nového občanského zákoníku

Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb. („NOZ“) vydržení upravuje zřetelně podrobněji, než současný občanský zákoník č. 40/1964 Sb („ObčZ“). Důkladnější úprava vydržení v NOZ je důsledkem strohosti úpravy vydržení v ObčZ, která byla hmatatelně uchopena až v rámci rozhodovací činnosti soudů.

zobrazit více

Podmíněné zastavení trestního stíhání dle § 307 tr. řádu

Cílem každého pachatele je, aby se na jeho trestný čin nepřišlo a v okamžiku, kdy orgány činné v trestním řízení zahájí trestní stíhání a sdělí pachateli obvinění, pak aby toto obvinění mělo na jeho další život co nejmenší následky. V tomto okamžiku obviněný hledá různé alternativy odklonu trestního stíhání, kdy kromě méně využívaného narovnání, je…

zobrazit více

Soudní vymáhání pohledávek - Některé aspekty soudního vymáhání pohledávek v Ruské federaci

Úspěch věřitele v uspokojení svých nároků zaleží na několika faktorech, když mezi stěžejní přirozeně náleží správná analýza konkrétního případu a výborná orientace v právním řádu Ruské federace, který nabízí řadu možností, jak donutit nespolehlivého obchodního partnera splnit svůj závazek vůči věřiteli.

zobrazit více

Stanovení požadavku na přiměřený počet referenčních zakázek v rámci seznamu stavebních prací ve smysl § 56 dost. 3 písm. a) ZVZ

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen „ZVZ“), zejména ve znění po novele provedené zákonem č. 55/2012 Sb., s účinností od 1. dubna 2012, změnil, resp. výrazně omezil

zobrazit více

Domluvte si s námi schůzku.

Naše výhody

  • Tradice, stabilita, spolehlivost
  • Sídlo respektuje soukromí
  • Vysoká parkovací kapacita
  • Velké a stabilní zázemí
  • Konferenční videohovory

Kontaktujte nás

Advokátní kancelář
JELÍNEK & Partneři s.r.o.
Dražkovice 181,
533 33 Pardubice
tel./fax: +420 466 310 691
GSM: +420 724 794 986
advokati@advokatijelinek.cz

nahoru

© Advokátní kancelář JELÍNEK & Partneři s.r.o.

Vytvořilo: Pixel Design | Podmínky užití | Mapa stránek

Facebook YouTube
Google Plus E-mail
PixelDesign - Tvorba webových stránek Pardubice